Mẫu quyết định số 36

CƠ QUAN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../QĐ-HBXPVPHC

(2)........................ , ngày.... tháng.... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính*

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật xử vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày..../..../2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số......../QĐ-GQXP ngày..../..../........ (nếu );

Xét đề nghị của(3) ................................................................................................. ,

Tôi: ...............................................................................................................................................

Chức vụ(4): ....................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ <một phần/toàn bộ>(5) Quyết định số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ của(6) ..................................................................................................................................... xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông ()/tổ chức tên sau đây:

<1. Họ tên>: ............................................. Giới tính:  ............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch:  ...........................................................

Nghề nghiệp: ................................................................................................................................

Nơihiện tại: ..............................................................................................................................

Số định danh nhân/CMND/Hộ chiếu:.....................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp: .........................................................................................................................................

<1. Tên tổ chức vi phạm>: ..........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

số doanh nghiệp: ....................................................................................................................

Số GCN đăng đầu /doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng hoạt động:

......................................................................................................................................................

Ngày cấp:..../..../ ............................................. ; nơi cấp: .............................................................

Người đại diện theo pháp luật(7): ................... Giới tính:  ............................................................

Chức danh(8):  ...............................................................................................................................

2. do hủy bỏ <một phần/toàn bộ>(5) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ của(6) ..................................................................................................................

.............................................................................. (9): ...................................................................

3. Nội dung bị hủy bỏ một phần tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ của(6) .............................................................................................................................................

.............................................................................. (10):  ................................................................

a) Hủy bỏ khoản... Điều... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ- XPVPHC

......................................................................................................................................................

b) Hủy bỏ Điều... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ-XPVPHC.

c) Hủy bỏ... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ-XPVPHC.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày .

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông ()(11) .................................. nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông ()/Tổ chức(12)....................................... quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho(13) ............................................................. để tổ chức thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
( tên, đóng dấu, ghi chức vụ, họ tên)

_____________

* Mẫu này được sử dụng để hủy bỏ một phần/toàn bộ nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật xử vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên quan của người thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc quan cấp trên của người thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người thẩm quyền ra quyết định.

(4) Ghi chức danh quan của người ra quyết định.

(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu hủy bỏ một phần, thì ghi «một phần»; Nếu hủy bỏ toàn bộ, thì ghi «toàn bộ».

(6) Ghi chức danh quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(7) Ghi họ tên của người đại diện theo pháp luật nếu công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ tên của chủ doanh nghiệp nếu doanh nghiệp nhân; Ghi họ tên của người đứng đầu tổ chức không phải doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu doanh nghiệp nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải doanh nghiệp.

(9) Ghi do theo từng trường hợp cụ thể: vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục ban hành; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c d khoản 1 Điều 65 Luật xử vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật xử vi phạm hành chính; quyết định khởi tố vụ án của quan tiến hành tố tụng đối với vụ việc vi phạm dấu hiệu tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật xử vi phạm hành chính; quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc quan thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử vi phạm hành chính; sai sót về nội dung áp dụng quy định pháp luật về xử vi phạm hành chính làm thay đổi bản nội dung của quyết định; quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc quan thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử vi phạm hành chính.

(10) Ghi cụ thể nội dung điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị hủy bỏ.

(11) Ghi họ tên của nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(12) Ghi họ tên của nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(13) Ghi họ tên của nhân/tên của tổ chức trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.