ĐƠN VỊ:……………………

  ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S04a2-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 2

GHI CÓ TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Tháng ...... năm ......

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có Tài khoản 112, ghi Nợ các tài khoản

Cộng Có

TK 112

Số hiệu

Ngày, tháng

111

121

128

133

151

152

153

156

211

213

221

222

341

...

...

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....
                                                                                                                                                                                      Ngày..... tháng.... năm .......

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.