THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

THỎA THUẬN NÀY được lập có hiệu lực vào ngày [điền ngày] 2014 (Ngày Hiệu Lưc) giữa:

(1)       [PLEASE INSERT], một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập hợp lệ và tồn tại theo pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận đăng ký kinh doanh số [please insert], được đại diện bởi [please insert] Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (Công Ty); và

(2)       [điền tên của người lao động], một công dân Việt Nam, CMND số [điền số CMND] do [điền nơi cấp] cấp ngày [điền ngày cấp] (Người Lao Động).

XÉT RẰNG:

A.        Vào ngày [điền ngày bắt đầu của hợp đồng lao động], Công Ty và Người Lao Động đã ký kết một hợp đồng lao động, theo đó, Người Lao Động làm việc toàn thời gian cho Công Ty với tư cách là [điền chức vụ của Người Lao Động] (Hợp Đồng Lao Động);

B.        Người Lao Động mong muốn nghỉ việc ở Công Ty;

C.        Công Ty và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp Đồng Lao Động và việc làm của Người Lao Động với Công Ty theo các quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản của Thỏa Thuận này.

HAI BÊN bằng văn bản này đồng ý các điều khoản sau:

1.         Chấm Dứt

Mỗi bên bằng văn bản này thừa nhận và đồng ý rằng Hợp Đồng Lao Động và việc làm của Người Lao Động với Công Ty sẽ chấm dứt (Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động) vào ngày tiếp theo sau Ngày Hiệu Lực (Ngày Chấm Dứt); sau thời điểm này Hợp Đồng Lao Động sẽ không còn giá trị hiệu lực nữa.

Mỗi bên bằng văn bản này thừa nhận và đồng ý rằng việc Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động sẽ không làm mất đi, chấm dứt hoặc hủy bỏ trách nhiệm của Người Lao Động đối với các công việc mà Người Lao Động đã thực hiện trong khoảng thời gian làm việc cho Công Ty.

2.         Thanh Toán

2.1.      Tùy thuộc vào việc Người Lao Động tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này, Công Ty sẽ, trong vòng 7 ngày kể từ Ngày Chấm Dứt, thanh toán các quyền lợi cho Người Lao Động liên quan đến việc làm của Người Lao Động tại Công Ty và việc chấm dứt lao động theo quy định của Thỏa Thuận này, với số tiền là [điền số tiền] VNĐ (Số Tiền Chấm Dứt).

2.2.           Người Lao Động thừa nhận và đồng ý rằng Số Tiền Chấm Dứt bao gồm tất cả các nghĩa vụ thanh toán của Công Ty đối với Người Lao Động theo pháp luật Việt Nam, bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản thanh toán sau, cũng như khoản trợ cấp tìm việc làm mới cho Người Lao Động do Công Ty tự nguyện thanh toán:

(a)             tiền lương tính đến Ngày Chấm Dứt;

(b)             tất cả các khoản trợ cấp bắt buộc [bao gồm nhưng không giới hạn trợ cấp thôi việc] theo pháp luật Việt Nam (nếu có);

(c)             ngày nghỉ hàng năm chưa sử dụng được tính thành tiền (nếu có); và

(d)             tất cả khoản tiền thưởng và khoản thanh toán khác theo hợp đồng (nếu có).

2.3.           [Người Lao Động thừa nhận và đồng ý rằng Khoản tiền Trợ Cấp được trả theo Thỏa Thuận Nhận Tiền Trợ Cấp ký bởi Người Lao Động ngày [điền ngày] đã bao gồm tiền trợ trợ cấp thôi việc cho Người Lao Động cho khoảng thời gian làm việc từ ngày [điền ngày] đến ngày [điền ngày] như quy định tại Điều 48 Bộ Luật Lao Động.

2.4.      Người Lao Động thừa nhận và đồng ý rằng việc Người Lao Động nhận của Công Ty, và Công Ty thừa nhận và đồng ý rằng việc Công Ty thanh toán cho Người Lao Động, Số Tiền Chấm Dứt sẽ giải quyết toàn bộ và dứt điểm mọi yêu cầu mà Người Lao Động có hoặc có thể có đối với Công Ty hoặc bất kỳ công ty liên quan nào của Công Ty (tại bất kỳ nước nào) (gọi chung là, Tập Đoàn), phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến việc làm của Người Lao Động với Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn hoặc việc chấm dứt việc làm đó.

2.5.      Công Ty sẽ nộp mọi khoản phí bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho đến Ngày Chấm Dứt theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2.6.           Công Ty sẽ thu, khấu trừ hoặc giữ lại mọi khoản tiền thuế hoặc phí bảo hiểm nào phát sinh hay phải nộp đối với bất kỳ khoản tiền nào đã trả hoặc phải trả cho Người Lao Động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3.         Trách Nhiệm của Công Ty

Trong vòng 7 ngày kể từ Ngày Chấm Dứt, và phụ thuộc vào ngày Bảo Hiểm Xã Hội hoàn trả sổ lao động của Người Lao Động cho Công Ty, Công Ty sẽ trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho Người Lao Động.

4.         Trách Nhiệm của Người Lao Động

4.1       Vào hoặc trước Ngày Chấm Dứt, Người Lao Động phải trả lại các tài sản sau cho Công Ty:

(a)        tất cả tài sản của Công ty được giao cho Người Lao Động.

(b)       mọi thông tin bảo mật liên quan đến Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Công Ty dưới hình thức bằng giấy, hồ sơ, đĩa, băng từ hoặc bất kỳ hình thức vật liệu hoặc điện tử nào khác; và

(c)        các tài sản khác do Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn sở hữu hợp pháp mà Công Ty đã cung cấp hoặc đưa cho Người Lao Động sử dụng trong thời gian Người Lao Động làm việc cho Công Ty.

4.2       Vào hoặc trước Ngày Chấm Dứt, Người Lao Động cam kết hủy bỏ mọi ủy quyền ký tên mà Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn đã cho phép Người Lao Động vì bất kỳ mục đích nào và, khi việc hủy bỏ ủy quyền ký tên đó chưa xảy ra, Người Lao Động cam kết sẽ không sử dụng bất kỳ ủy quyền ký tên nào cho dù là trước hoặc sau Ngày Chấm Dứt.

4.3       Người Lao Động cam kết hoàn thành mọi nghĩa vụ như quy định tại Phụ Lục 1 của Thỏa Thuận này vào ngày do Công Ty chỉ định.

5.               Không Cạnh Tranh

5.1       Người Lao Động cam kết rằng trong thời hạn [3 năm] kể từ Ngày Chấm Dứt, Người Lao Động sẽ không, tự mình hoặc thông qua bất kỳ người, công ty, thực thể hoặc tổ chức liên quan nào khác, thực hiện các hành vi sau đây:

(a)        thực hiện bất kỳ hành động nào có mục đích ngầm phá hoại công việc kinh doanh của Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn;

(b)       cố gắng lôi kéo bất kỳ nhân viên nào của Công Ty nghỉ việc ở Công Ty;

(c)        cố gắng lôi kéo bất kỳ khách hàng nào của Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn giao dịch với bất kỳ người, công ty, đơn vị hoặc tổ chức nào khác cạnh tranh với Công Ty hoặc bằng bất kỳ cách nào can thiệp vào mối quan hệ giữa Công Ty hoặc hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn với bất kỳ khách hàng nào;  

(d)       cố gắng bằng bất kỳ cách nào can thiệp vào mối quan hệ giữa Công Ty và bất kỳ nhà cung cấp nào; hoặc

(e)        tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc hoạt động nào tại Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Công Ty.

5.2       Cho mục đích của các khoản 5 và 6, “khách hàng” có nghĩa là bất kỳ người, công ty, đơn vị hoặc tổ chức nào là khách hàng của Công Ty hoặc hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn trước Ngày Chấm Dứt.

6.               Bảo Mật

6.1       Người Lao Động thừa nhận và đồng ý rằng mọi thông tin và tài liệu mà Người Lao Động nhận được trong suốt thời gian Người Lao Động làm việc cho Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn (bao gồm nhưng không giới hạn mọi danh sách khách hàng, ngân sách, sổ tay hoạt động, thỏa thuận, các tài liệu và thông tin kỹ thuật hoặc các tài liệu tương tự mà Người Lao Động đã soạn thảo, sử dụng hoặc có sử dụng trong suốt thời gian làm việc của mình) là bảo mật và không phụ thuộc vào việc chấm dứt việc làm của mình với Công Ty, Người Lao Động sẽ không tiết lộ các thông tin đó cho bất kỳ người nào khác (trừ phạm vi pháp luật có yêu cầu) hoặc sử dụng các thông tin đó có lợi cho cá nhân mình.

6.2       Các nội dung của Thỏa Thuận này là bảo mật và mỗi bên đồng ý không tiết lộ các điều khoản của Thỏa Thuận này cho bất kỳ người nào khác không phải là các nhà tư vấn pháp lý hoặc tài chính của Công Ty hoặc của Người Lao Động hoặc theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

6.3            Người Lao Động cam kết tuân thủ với Thỏa Thuận Bảo Mật ký kết giữa Người Lao Động và Công Ty vào ngày [điền ngày] sau khi chấm dứt việc làm theo Thỏa Thuận này.

7.         Từ Bỏ và Giải Trừ Chung

7.1       Người Lao Động bằng văn bản này giải trừ và miễn trừ Công Ty và mỗi thành viên khác của Tập Đoàn và mỗi nhân viên, đại diện hoặc bên tư vấn của Công Ty và của những thành viên khác của Công ty (Các Bên Liên Quan) khỏi (và cam kết không kiện Các Bên Liên Quan về) mọi khởi kiện, kiện tụng, trách nhiệm, yêu cầu thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn yêu cầu thanh toán về tiền thưởng hoặc các khoản bồi thường, trợ cấp thôi việc hoặc các quyền lợi thôi việc khác) hoặc bất kỳ yêu cầu thuộc loại nào khác (dựa vào pháp lý hoặc hợp tình hợp lý nào, dù là theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, thông luật, theo văn bản pháp luật, quy định của địa phương hoặc các quy định khác) mà Người Lao Động có hoặc có thể có đối với Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào khác liên quan đến việc làm của Người Lao Động với Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn, hoặc việc chấm dứt việc làm đó và/hoặc Hợp Đồng Lao Động.

7.2.      Tùy thuộc vào các quy định của các khoản 7.1, Người Lao Động:

(a)        thừa nhận và đồng ý rằng, sau khi ký Thỏa Thuận này, Người Lao Động có thể phát hiện ra rằng, ngoài các khoản thanh toán và vấn đề mà Người Lao Động biết hoặc tin rằng có quy định được ghi nhận trong Thỏa Thuận này, còn có những khoản thanh toán hoặc vấn đề khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định của mình trong việc ký Thỏa Thuận này mà họ đã không biết hoặc không nghĩ là có quy định vào thời điểm ký Thỏa Thuận này; và   

(b)       bằng văn bản này từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền, yêu cầu thanh toán hoặc quyền khởi kiện hoặc bất kỳ quyền nào khác, phát sinh do sự khác biệt nêu trên hoặc phát sinh thêm liên quan đến các khoản thanh toán hoặc vấn đề được nêu trong Thỏa Thuận này vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

8.         Pháp luật áp dụng và quyền tài phán

8.1       Thỏa Thuận này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

8.2       Bất kỳ tranh chấp liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết bởi tòa án Việt Nam.

Thỏa Thuận này sẽ có đầy đủ hiệu lực kể từ ngày tất cả các bên ký vào Thỏa Thuận. Thỏa Thuận này được lập thành 4 (bốn) bản, 2 (hai) bản bằng tiếng Anh và 2 (hai) bản bằng tiếng Việt. Mỗi bên sẽ giữ 1 (một) bản của mỗi ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt thì bản tiếng Anh sẽ áp dụng. Các bên thừa nhận và đồng ý rằng Thỏa Thuận này quy định toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến vấn đề của Thỏa Thuận này; và Thỏa Thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng, các hiểu biết, thư từ, cam kết hoặc dàn xếp có liên quan trước đây.

Các bên ký kết đã đọc và hiểu đầy đủ mọi điều khoản của Thỏa Thuận này và đồng ý chịu ràng buộc bởi các nội dung của Thỏa Thuận này mà không có bất kỳ áp lực, cưỡng ép hoặc bắt buộc nào.

 

 

Được ký đại diện và thay mặt cho:

[PLEASE INSERT]

bởi người đại diện theo pháp luật vào ngày ____________

 

 

__________________________

[PLEASE INSERT]

Ký ngày ____________________

 

 

 


 

___________________________

[điền tên của người lao động]

 

  

PHỤ LỤC 1

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI CHẤM DỨT

 

[Căn cứ Biên Bản Hoàn Trả Hồ Sơ Và Công Cụ Quản Lý Công Ty ngày [điền ngày].]

Công Ty và Người Lao Động bằng văn bản này đồng ý với những điều khoản sau:

1)             Do việc chấm dứt việc làm của Người Lao Động theo Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động, Người Lao Động có trách nhiệm trả lại các tài sản sau cho Công Ty:

a)              máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc thiết bị tương tự nếu được Công Ty cung cấp;

b)             điện thại di động nếu được Công Ty cung cấp;

c)              [điền bởi Công Ty];

2)             [Do việc chấm dứt việc làm của Người Lao Động theo Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động, Người Lao Động có trách nhiệm hoàn thành những công việc sau:

a.               [điền bởi Công Ty]]

 hoặc

[Không áp dụng – Người Lao Động và Công Ty đã đồng ý ký kết một thỏa thuận độc lập để thực hiện và hoàn tất các công việc cụ thể được giao bởi Công Ty];

3)             [Người Lao Động phải hoàn thành những nghĩa vụ được nêu tại mục 2 của Thỏa Thuận vào ngày [điền ngày như Công Ty yêu cầu]]

 hoặc

[Không áp dụng – Người Lao Động và Công Ty đã đồng ý ký kết một thỏa thuận độc lập để thực hiện và hoàn tất các công việc cụ thể được giao bởi Công Ty].

4)             Nếu Người Lao Động không hoàn thành bất cứ nghĩa vụ nào theo Phụ Lục này, Người Lao Động phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định tại Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động và theo pháp luật Việt Nam.

5)             Phụ Lục này là một phần không tách rời của Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động.

 

[Chỉ áp dụng khi Phương án 1 của Khoản 2.2 được chọn]

PHỤ LỤC 2

SỐ TIỀN CHẤM DỨT

 

Số

Khoản thanh toán

Mô tả

Số tiền gộp

 (VND)

  1.  

Tiền lương và trợ cấp tính đến Ngày Chấm Dứt

Số tiền lương và trợ cấp ròng được quy định trong Hợp Đồng Lao Động, tổng cộng là [điền số tiền]/tháng

[điền số tiền]

  1.  

Trợ cấp thôi việc

[Do Công Ty đã chi trả bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho Người Lao Động từ ngày [điền ngày], trợ cấp thôi việc sẽ được thanh toán cho khoản thời gian làm việc từ ngày [điền ngày] đến ngày [điền ngày].]

 

Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề của Người Lao Động là VND[điền số tiền].

[điền số tiền]

  1.  

Ngày nghỉ chưa sử dụng

Có [điền số] ngày nghỉ hàng năm chưa sử dụng tính đến Ngày Chấm Dứt.

[điền số tiền]

  1.  

[Trợ cấp tìm việc làm mới]

 

[điền số tiền]

 

TỔNG CỘNG

VND  [điền số tiền]

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.