Phụ lục 3 - Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính)  -Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

 

Số:(2)    /TLGH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   


………, ngày….…tháng ……năm 20..

 

                                                  TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ
Người
giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên:..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................................................

Giới tính:....................................Dân tộc:...................................................... Quốc tịch:..............................................

Giấy tờ tùy thân: (3)...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Nơi trú:...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên:..............................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................................................

Giới tính:....................................Dân tộc:....................................................... Quốc tịch:.............................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:(3)...............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Nơi trú:...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Việc giám hộ hiệu lực kể từ ngày cấp Trích lục./.

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(, ghi họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

Chú thích:

 

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá

                        Thành phố Thanh Hoá

         UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

                        Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

 

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký giám hộ.

 

(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.