Phụ Lục II-4 - Thông báo Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên- Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ......................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ..............................................................................................................

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

1. Thông tin chủ sở hữu cũ

a. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................

..................................................................................... Giới tính: ...................

Sinh ngày: ................ /..... /........ Dân tộc: ................  Quốc tịch: .....................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ..................................................

Ngày cấp: ................ /..... /........ Nơi cấp: .......................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ......................

Số giấy chứng thực cá nhân: .....

Ngày cấp: ................ /..... /..... Ngày hết hạn: ...... /..... /..... Nơi cấp: ..............

b. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ...................................................

Do: .................................................. cấp/phê duyệt ngày: ........... /........ / ........

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................

Quốc gia: ........................................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Fax: ....................................

Email: ................................................................. Website: .............................

2. Thông tin chủ sở hữu mới

a. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

- Thông tin về cá nhân:

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ................................ Giới tính: .....

Sinh ngày: ................ /..... /........ Dân tộc: ................  Quốc tịch: .....................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ..................................................

Ngày cấp: ................ /..... /........ Nơi cấp: .......................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ......................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Ngày cấp: ................ /..... /........ Ngày hết hạn: ... /..... /..... Nơi cấp: ..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................

Quốc gia: ........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................

Quốc gia: ........................................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Fax: ....................................

Email: ................................................................. Website: .............................

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: ...................................................................................................

Do: ....................................................... cấp/phê duyệt ngày ....... /..... /..........

b. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

- Thông tin về tổ chức:

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ...................................................

Do: .................................................. cấp/phê duyệt ngày: ........... /........ / ........

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................

Quốc gia: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................... Fax: .........................................

Email: ............................................................ Website: ..................................

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hội đồng thành viên

 

Chủ tịch công ty

 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: ...................................................................................................

Do: ....................................................... cấp/phê duyệt ngày ....... /..... /..........

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI

(Ký, ghi họ tên)[1]

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ

(Ký, ghi họ tên)[2]

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………..
- ………………..

 


[1] Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.

[2] Không có phần nội dung này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.