Phụ Lục IV-2 - GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN- Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: ……………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ......, ngày……tháng……năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...............................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ..................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................... Fax: .............................................

Email: ................................................................................... Website: .....................................

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

4. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................. Giới tính: ............

Sinh ngày: ........................ /............. /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch: .............

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.....................................................................................................     

Ngày cấp: ............................ /...................... /...................... Nơi cấp: ......................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):.........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: .....................................................................

Do: ................................................................ Cấp ngày: ...................... /................ /.................

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty[1]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................. Giới tính: ............

Chức danh: .................................................................................................................................

Sinh ngày: ..................... /.......... /............. Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.....................................................................................................

Ngày cấp: ............................ /...................... /...................... Nơi cấp: ......................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 


[1] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.