Phụ Lục IV-6 - GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……ngày……tháng……năm……

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): ........................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ......................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ........................................................

2. Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................... Fax: ...........................................

Email: ................................................................................... Website: ...................................

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ....................................  Giới tính: .................................

Sinh ngày: ..................... /........ /.......... Dân tộc: ............... Quốc tịch: ................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: .........................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..............

Ngày cấp: ..................... /........ /............. Nơi cấp: ..................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………...............

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................  

Mã số doanh nghiệp:    ...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:     ...........................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.