Phụ Lục IV-7 - GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ địa điểm kinh doanh - Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ địa điểm kinh doanh

Cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:     ...........................................................................................................

2. Thông tin về địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp[1]

- Tên địa điểm kinh doanh viết bằng Tiếng Việt: ..............................................................

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):..........................................................................

Mã số địa điểm kinh doanh: ..................................................................................................

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ................................................................................................

Ngày lập địa điểm kinh doanh: .............................................................................................

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: .........................................................................

3. Thông tin về địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh[2]

- Tên địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................

Mã số địa điểm kinh doanh: ..................................................................................................

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ................................................................................................

Ngày lập địa điểm kinh doanh: .............................................................................................

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: .........................................................................

Tên chi nhánh chủ quản: .......................................................................................................

Mã số chi nhánh chủ quản: ...................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh chủ quản: .................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 


[1], 2 Liệt kê thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp/chi nhánh.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.