Phụ Lục V-18 - QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh - Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số ................................................................................................................ ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...........

Mã số/mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện: ........................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số/mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện): ....................................................................................................................................

Do: ........................................................................................ Cấp ngày: .......... /.......... /...........

Là chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:............................................................................................. .

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):         .

Do: ........................................................................................ Cấp ngày: .......... /.......... /...........

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................... Fax: ..............................................

Email: ................................................................................... Website: ......................................

Tên chi nhánh chủ quản (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế:................................................................................................... .

Địa chỉ chi nhánh: .....................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................... Fax: ..............................................

Do Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .............................................................................

Sinh ngày: ..................... /....... /....... Dân tộc: .........................  Quốc tịch: ............................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:.............................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Ngày cấp: ...................... /....... /....... Ngày hết hạn: .......... /....... /....... Nơi cấp: ...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................... Fax: ..............................................

Email: ................................................................................... Website: ......................................

Là người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Điều 2: (Tên doanh nghiệp) phải chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày……./……/…..(Tên doanh nghiệp)……………………………có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện bị thu hồi GCNĐKHĐ;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Các Phòng Đăng ký kinh doanh;
- ……….;
- Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.