ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

GIẤY BIÊN NHẬN
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch: ............ .......................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................................

Điện thoại: ..........................................................................   Fax: ............................................

Email: ................................................................................... Website: ......................................

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà ....................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: ....................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................... Fax: ..............................................

Email: ................................................................................... Website: ......................................

..................................................................................................................................................

01 bộ hồ sơ số .................................... về việc..........................................................................

Hồ sơ bao gồm:

1....................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................

3....................................................................................................................................................

4....................................................................................................................................................

Phòng Tài chính - Kế hoạch hẹn Ông/Bà ngày …./…./…… liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI NỘP

(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.