Tư pháp - Pháp Lý

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TÔ VÀ KIẾM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỐI VỚI TỘI PHẠM VỀ MA TÚY (TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
Luận văn thạc sỹ - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền - những quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay