HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Doanh nghiệp nhỏ thì không cần phải lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán?

Doanh nghiệp nhỏ thì không cần phải lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán? Nhóm chúng tôi vừa thành lập công ty với tổng số vốn là 50 triệu đồng. Vậy những công ty nhỏ như chúng tôi có cần phải lập báo cáo tài chính hàng năm không? Cảm ơn!

Doanh nghiệp có quyền sử dụng người lao động làm bất kỳ việc nào phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp có quyền sử dụng người lao động làm bất kỳ việc nào phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp? Doanh nghiệp của tôi hiện có tuyển thêm lao động, tôi không biết ngoài công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng thì chúng tôi có thể sắp xếp thêm công việc khác (không có trong hợp đồng) được không?