Phân loại đình công trong khoa học pháp lý

Phân loại đình công trong khoa học pháp lý
Theo Điều 209 Bộ luật lao động 2012:
Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
Trong khoa học pháp lý, đình công được phân loại theo những tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào phạm vi đình công, đình công được phân chia thành
Đình công doanh nghiệp: là đình công tập thể do lao động trong một doanh nghiệp tiến hành;
Đình công bộ phận là đình công do tập thể lao động trong một bộ phận doanh nghiệp tiến hành;
Đình công toàn ngành là đình công do những người lao động trong phạm vi một ngành kinh tế - kỹ thuật tiến hành.

Ngoài ra, căn cứ vào tính hợp pháp của đình công người ta có thể phân chia thành đình công hợp pháp và đình công bất hợp pháp. Căn cứ vào mục đích của đình công người ta có thể phân chia thành đình công chính trị, đình công kinh tế, đình công yêu sách, đình công hưởng ứng .... 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC