BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/BHXH-BT
V/v giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực đôn đốc, thu hồi số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Hàng tháng báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thu, thu nợ; thanh tra, kiểm tra đột xuất chuyên ngành đối với các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

2. Thực hiện thu hồi nợ BHXH, BHYT có hiệu quả, phấn đấu giảm nợ hằng quý theo chỉ tiêu được giao (biểu chi tiết đính kèm).

3. Hằng tháng báo cáo kết quả và vướng mắc trong công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, tp;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU GIẢM NỢ BHXH, BHTN, BHYT NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 2407/BHXH-BT ngày 28/6/2018 của BHXH Việt Nam)

STT

BHXH tỉnh, thành phố

Chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ năm 2018

20

Điện Biên

1.14%

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2407/BHXH-BT năm 2018 về giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 2407/BHXH-BT Ngày ban hành 28/06/2018
Ngày có hiệu lực 28/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2407/BHXH-BT năm 2018 về giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close