BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6742/BNN-TCTL
V/v xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để kịp thời thực hiện các quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi rà soát, bổ sung hợp đồng (bổ sung phụ lục hợp đồng) cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa bên cung cấp và bên sử dụng sản phẩm theo quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP trong thời gian 6 tháng cuối năm 2018, làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

2. Chỉ đạo chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc các tổ chức khai thác công trình thủy lợi đang thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác là doanh nghiệp (công ty thủy nông, công ty khác), đơn vị sự nghiệp (Trung tâm, Ban quản lý trực thuộc tỉnh,...) tại địa phương xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (trừ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi) năm 2018, 2019. Tổ chức thẩm định phương án giá và gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trước ngày 15/9/2018.

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng phương án giá, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính để được hỗ trợ.

3. Trường hợp chưa xây dựng được phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2018 theo thời hạn quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề nghị tạm thời áp dụng theo mức giá đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác tại địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng phương án giá theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Lưu: VT, TCTL (QLCT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6742/BNN-TCTL năm 2018 xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 6742/BNN-TCTL Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6742/BNN-TCTL năm 2018 xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close