BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6985/BNN-KTHT
V/v rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị bàn giải pháp bố trí ổn định dân di cư tự do, vùng thiên tai của Chính phủ vào cuối tháng 9/2018 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung công việc như sau:

1. Rà soát các dự án tập trung bố trí dân cư vùng thiên tai có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ,... theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó, lựa chọn một số dự án có nguy cơ cao nhất sắp xếp thứ tự ưu tiên đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

2. Do nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương rất hạn chế và thời gian thực hiện nguồn ngân sách trung hạn không còn nhiều (đến năm 2020) nên số lượng các dự án được lựa chọn như sau:

- Năm 2018: Danh mục các dự án do các địa phương đề nghị đã được các Bộ, ngành chức năng thống nhất và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 696/BKHĐT-KTNN ngày 01/2/2018 trình Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2019, 2020, mỗi địa phương lựa chọn một số dự án có nguy cơ cao nhất và quy mô tương đối lớn, lập danh mục để báo cáo, còn các dự án khác thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương dự kiến bố trí sau năm 2020.

Do thời gian chuẩn bị Hội nghị của Chính phủ rất gấp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên lập danh mục gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 14/9/2018 (qua Cục Kinh tế hợp tác và PTNT theo địa chỉ số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và email: [email protected]).

Trên cơ sở danh mục dự án đề nghị của các tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, thống nhất danh mục dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, KTHT(Pg130).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6985/BNN-KTHT năm 2018 về rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 6985/BNN-KTHT Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6985/BNN-KTHT năm 2018 về rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close