VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8743/VPCP-V.I
V/v thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét báo cáo, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 191/TTCP-C.IV ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản nêu trên. Giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thành ủy Hà Nội;
- HĐND TP Hà Nội;
- UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), VTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8743/VPCP-V.I năm 2018 về thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8743/VPCP-V.I Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8743/VPCP-V.I năm 2018 về thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close