VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8960/VPCP-CN
V/v tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2017

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo số 60/BC-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2017), ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 10608/BTC-HCSN ngày 31 tháng 8 năm 2018), Công Thương (Công văn số 6198/BCT-CN ngày 07 tháng 8 năm 2018), Xây dựng (Công văn số 1940/BXD-VLXD ngày 07 tháng 8 năm 2018) báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Cơ bản đồng ý nội dung báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên. Các bộ liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với quản lý cát, sỏi lòng sông; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông, trình Chính phủ theo đúng tiến độ quy định.

- Hoàn thành tổng kết việc thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đề xuất nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2018; hoàn thành nhiệm vụ đánh giá tác động việc thực hiện các chính sách, quy định của Luật khoáng sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan và các địa phương tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện NĐ số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các giải pháp trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2019.

- Sớm nghiên cứu, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT) của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động phối hợp với các bộ liên quan rà soát nội dung quy hoạch sử dụng tài nguyên khoáng sản có liên quan ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản gây tổn thất lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; gian lận trong kê khai, thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

2. Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng:

- Chủ trì rà soát các quy hoạch sử dụng tài nguyên khoáng sản có liên quan thuộc chức năng quản lý nhà nước để điều chỉnh, bổ sung và tích hợp trong quy hoạch khoáng sản có liên quan ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

- Đẩy nhanh việc xây dựng và ban hành quy định bộ tiêu chí về mức độ chế biến sâu khoáng sản; đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; sử dụng quặng nghèo, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

- Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp để xử lý theo quy định.

3. Bộ Tài chính:

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc quản lý chặt chẽ việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình xây dựng, giao thông, trong đó có xem xét nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản đã sử dụng trong công trình.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền để sẵn sàng tích hợp nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế; khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Tổ chức thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (không có giấy phép) kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng (thất thoát lớn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm lớn tới môi trường).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT, TT&TT, TP, QP, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NN, NC, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hop

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8960/VPCP-CN năm 2018 về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8960/VPCP-CN Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày có hiệu lực 19/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8960/VPCP-CN năm 2018 về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close