THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/TTg-CN
V/v thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 1786/BTNMT-ĐCKS ngày 11 tháng 4 năm 2018, số 4359/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khu vực đá metacarbonat tại Suối Giàng 9,5 ha, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ xây dựng công trình Đại Tượng Phật của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản mỏ đá vôi nêu trên theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giám sát hoạt động khoáng sản các mỏ nêu trên đúng mục đích, bảo đảm môi trường và an toàn lao động./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, VHTT&DL;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục. Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: NC, KGVX, NN;
- Lưu: VT, CN(2) B.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1131/TTg-CN năm 2018 về việc thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1131/TTg-CN Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1131/TTg-CN năm 2018 về việc thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close