VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8189/VPCP-QHĐP
V/v báo cáo kết quả thm định ĐMC của tỉnh Trà Vinh

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4050/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 7 năm 2018 về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên về kết quả thẩm định đánh giá môi trường chiến lược "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"; trên cơ sở đó, Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh điều chỉnh Quy hoạch theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp văn bản số 4050/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, Cục KSTTHC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3) Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8189/VPCP-QHĐP năm 2018 về việc báo cáo kết quả thẩm định ĐMC của tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8189/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8189/VPCP-QHĐP năm 2018 về việc báo cáo kết quả thẩm định ĐMC của tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close