ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động không ngừng nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, sự cố cháy nổ làm thiệt hại về người và tài sản; nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Góp phần xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Giảm 5 % tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người. Đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chú trọng cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

c) Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động và 80% người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

đ) Phấn đấu có 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả cải thiện điều kiện lao động và áp dụng hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ mới. Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan thông tin tuyên truyền đại chúng tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,

2. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian diễn ra Tháng hành động từ ngày 01- 30/5/2017, Với chủ đề: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

3. Các ngành, địa phương chỉ đạo doanh nghiệp trong phạm vi quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động gắn với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chú trọng củng cố tổ chức, phân công trách nhiệm cho bộ máy làm công tác bảo an toàn lao động, y tế cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy, mạng lưới an toàn vệ sinh viên đủ về số lượng, mạnh về năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Các ngành, địa phương chỉ đạo doanh nghiệp trong phạm vi quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ gắn với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chú trọng việc củng cố tổ chức, phân công trách nhiệm cho bộ máy làm công tác bảo hộ lao động, y tế cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, mở rộng mô hình mạng lưới tình nguyện viên nông dân được trang bị các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động không có quan hệ lao động, trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng lực lượng phòng cháy chửa cháy tại chỗ đủ về số lượng, mạnh về năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Quản lý chặt chẽ các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đảm bảo 100% trước khi đưa vào sử dụng được kiểm định kỹ thuật an toàn;

6. Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xây dựng các công trình nhà cao tầng phải thực hiện việc đánh giá nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động để xác lập các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả.

7. Thường xuyên cải thiện điều kiện lao động, thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nội quy về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện chế độ phụ cấp, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, trang bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

8. Đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng các công việc, ngành nghề có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động, các làng nghề và trong sản xuất nông, lâm, thủy sản;

10. Thực hiện sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc khai báo điều tra tai nạn lao động và báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Nguồn Ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Huy động các nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng và các nhà tài trợ đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Căn cứ hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh hàng năm trước ngày 30/1.

2. Sở Y tế:

- Lập kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về công tác vệ sinh lao động; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh nghề nghiệp; quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc.

3. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch này.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Vận động, huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền Thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

6. Các sở, ngành có liên quan: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và chỉ đạo thực hiện tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Đề nghị Liên Đoàn Lao động tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; phong trào đoàn viên làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

8. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

- Căn cứ tình hình tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp thực tế. Bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động.

- Phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác thống kê, báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

9. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động;

- Quan tâm đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động; đổi mới dây chuyền công nghệ; xây dựng, hoàn thiện quy trình, biện pháp làm việc an toàn lao động;

- Tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động; chấp hành tốt công tác tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động với các cơ quan chức năng.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các sở, ngành có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 10/3/2017; chậm nhất trước ngày 30/11 báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương về các nội dung của Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 10/12/2017.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động TBXH;
- CT, PCT UBND tỉnh Đinh Khắc Đính;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu VT, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính
 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Tên tiếng Anh Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Số hiệu 26/KH-UBND Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close