BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/BHXH-CNTT
V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn). BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Chế độ BHXH và phòng Giám định thực hiện:

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở KBCB thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018.

- Hướng dẫn các cơ sở KBCB tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TẠO LẬP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Gửi kèm theo công văn số 707/BHXH-CNTT ngày 11/03/2019)

Lưu ý: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) bắt buộc phải đăng ký quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của BHXH Việt Nam và được cơ quan BHXH quản lý phê duyệt mới được phép sử dụng chức năng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

1. Tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:

Trong đó:

+ Từ ngày, đến ngày: Khoảng thời gian tìm kiếm dữ liệu.

+ Tìm kiếm: Thực hiện tìm kiếm theo dữ liệu nhập vào.

+  : Tìm kiếm

+  : Tạo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

+ Xuất Excel: Hỗ trợ xuất dữ liệu tìm kiếm được (hiển thị phía dưới) ra file excel.

+ Import mẫu 07: Cập nhật giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH từ file mẫu.

+ Click chuột phải để sửa, in, xóa một bản ghi được chọn.

- Bước 3. Tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Cách 1. Nhập trực tiếp:

- Bước 1.1. Chọn nút  để tạo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Khi đó, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Trong đó:

+ Mã chứng từ: Mã chứng từ

+ Số KCB: Số phiếu khám chữa bệnh.

+ Mã số BHXH: Mã số BHXH của người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Nếu nhập mã số BHXH đúng Cổng GĐBHYT sẽ cung cấp đầy đủ thông tin Mã thẻ, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Đơn vị chuẩn theo dữ liệu do Cơ quan BHXH quản lý.

+ Mã thẻ: Mã thẻ BHYT của người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Nếu người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không nhớ mã số BHXH, chỉ mang theo thẻ BHYT, cơ sở khám chữa bệnh cũng có thể lấy mã thẻ nhập vào trường Mã thẻ.

Nếu người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không nhớ mã số BHXH, không mang thẻ BHYT, cơ sở khám chữa bệnh có thể hỗ trợ tra cứu mã số BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx.

+ Chuẩn đoán điều trị: Nhập chuẩn đoán và phương pháp điều trị.

+ Từ ngày: Ngày bắt đầu được nghỉ.

+ Đến ngày: Ngày kết thúc số ngày được nghỉ

+ Số ngày nghỉ: Tổng số ngày được nghỉ (Cổng GĐBHYT sẽ tự động tính toán hiển thị gợi ý, người dùng có thể điều chỉnh lại khi có trừ ngày nghỉ lễ, nghĩ tuần,…)

+ Họ và tên cha: Họ tên cha (Đối với trẻ e dưới 7 tuổi)

+ Họ và tên mẹ: Họ tên mẹ (Đối với trẻ e dưới 7 tuổi)

+ Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị.

+ Người hành nghề: Chọn nhân viên y tế trong danh mục nhân viên y tế (Lấy thông tin theo danh mục nhân viên y tế khai báo tại Danh mục nhân viên y tế của cơ sở, xem chi tiết cập nhật tại mục 2. Cập nhật Danh mục nhân viên y tế)

+ Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ cho người bệnh.

- Bước 1.2. Chọn Lưu để lưu lại hoặc chọn Lưu & In để lưu và in

Cách 2: Nhập vào bằng file Excel:

- Bước 2.1. Chọn Import mẫu 07

- Bước 2.2. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

- Bước 2.3. Cơ sở KBCB chọn Chọn văn bản để chọn file excel mẫu 07 để import vào hệ thống. Trong trường hợp cơ sở KBCB chưa có file excel mẫu có thể tải ngay trong chức năng này (Tải tập tin excel mẫu tại đây)

- Bước 2.4. Chọn Lưu.

2. Cập nhật Danh mục nhân viên y tế

- Bước 1. Chọn chức năng Danh mục -> Danh mục khác tại CSKCB -> Danh mục nhân viên y tế như hình sau:

Hiển thị màn hình như sau:

- Bước 2: Chọn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị như sau:

- Chọn Thêm mới/Cập nhật nhân viên y tế: để nhập trực tiếp các nhân viên y tế làm việc tại cơ sở KBCB.

- Chọn Nhập dữ liệu từ Excel: để thêm mới các nhân viên y tế làm việc tại cơ sở KBCB từ một file excel có sẵn, màn hình hiển thị như sau:

Lưu ý: Chọn Tải file mẫu và hướng dẫn nhập nhân viên y tế tại đây để tải file mẫu.

- Bước 4: Chọn  để lưu thông tin đã nhập.

Sau khi cập nhật danh mục nhân viên y tế, tại màn hình Danh mục nhân viên y tế, chọn  để tìm kiếm nhân viên y tế. Màn hình sẽ hiển thị như sau:

Trong đó:

+ Sửa Click để sửa trường từ ngày đến ngày cập nhập

+ Xóa: Click  để xóa danh mục nhân viên y tế

+ Xuất excel: Click  để xuất ra file excel danh mục nhân viên y tế.

3. Cập nhật Danh mục khoa phòng

- Bước 1: Vào menu chọn Danh mục -> Danh mục tại CSKCB -> Danh mục khác tại CSKCB -> Danh mục khoa phòng

Màn hình hiển thị như sau:

- Bước 2: Chọn biểu tượng  , màn hình sẽ hiển thị như sau:

Trong đó:

+ Tích chọn Mã BYT để hiển thị mã bảo hiểm y tế, mã khoa và tên khoa.

+ Từ ngày: Mặc định ngày hiện tại                                           

+ Đến ngày: Mặc định là 31/12/2050

- Bước 3: Chọn  để lưu thông tin đã nhập.

Sau khi cập nhật danh mục khoa, tại màn hình Danh mục khoa, chọn để tìm kiếm nhân viên y tế. Màn hình sẽ hiển thị như sau:

Trong đó:

+ Sửa Click để sửa trường từ ngày đến ngày cập nhập (chỉ cho phép sửa tên khoa và đến ngày)

+ Xóa: Click  để xóa khoa.

+ Xuất excel: Click  để xuất ra file excel danh mục khoa.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 707/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 707/BHXH-CNTT Ngày ban hành 11/03/2019
Ngày có hiệu lực 11/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 707/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close