CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 133/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ THUỘC HUYỆN LÂM THAO
HUYỆN PHÙ NINH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
,

NGHỊ ĐỊNH :

 Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ như sau:

- Điều chỉnh toàn bộ 702,96 ha diện tích tự nhiên và 4.182 nhân khẩu của xã Hy Cương; 931,40 ha diện tích tự nhiên và 5.338 nhân khẩu của xã Chu Hoá; 790,07 ha diện tích tự nhiên và 6.223 nhân khẩu của xã Thanh Đình thuộc huyện Lâm Thao về thành phố Việt Trì quản lý.

- Điều chỉnh toàn bộ 889,18 ha và 7.382 nhân khẩu của xã Kim Đức; 197,55 ha diện tích tự nhiên và 5.608 nhân khẩu của xã Hùng Lô thuộc huyện Phù Ninh về thành phố Việt Trì quản lý.

Thành phố Việt Trì có 10.636,94 ha diện tích tự nhiên và 168.462 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm phường: Bạch Hạc, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Nông Trang, Vân Cơ, Bến Gót, Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu và các xã: Thuỵ Vân, Minh Nông, Minh Phương, Vân Phú, Phượng Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Hùng Lô, Kim Đức.

Địa giới hành chính thành phố Việt Trì: Đông giáp huyện Lập Thạch, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Tây giáp thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao; Nam giáp xã Cao Xá, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao và huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây; Bắc giáp xã Phù Ninh, xã An Đạo, xã Tử Đà, xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Huyện Lâm Thao có 9.754,59 ha diện tích tự nhiên và 101.422 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Xuân Huy, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Sơn Vi, Hợp Hải, Kinh Kệ, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Tứ Xã, Sơn Dương, Xuân Lũng, Cao Xá và các thị trấn: Lâm Thao, Hùng Sơn.

- Huyện Phù Ninh có 15.637,32 ha diện tích tự nhiên và 98.237 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Liên Hoa, Phú Mỹ, Trạm Thản, Tiên Phú, Trung Giáp, Bảo Thanh, Phú Lộc, Gia Thanh, Tiên Du, Phú Nham, An Đạo, Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, Trị Quận, Phù Ninh, Hạ Giáp và thị trấn Phong Châu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
Nguyễn Tấn Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/12/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 133/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số hiệu 133/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 10/11/2006
Ngày có hiệu lực 07/12/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 133/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mục lục

Mục lục

Close