CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ HUYỆN TÂN THÀNH, CHIA HUYỆN LONG ĐẤT THÀNH HUYỆN LONG ĐIỀN VÀ HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau :

1. Thành lập phường Thắng Nhất thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 440,04 ha diện tích tự nhiên và 20.745 nhân khẩu của phường 9.

Địa giới hành chính phường Thắng Nhất : Đông giáp phường 10; Tây giáp phường 6; Nam giáp các phường 8, 9; Bắc giáp biển Đông.

Sau khi thành lập phường Thắng Nhất, phường 9 còn lại 322,20 ha diện tích tự nhiên và 12.315 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Tân Phước thuộc huyện Tân Thành trên cơ sở 2.933,12 ha diện tích tự nhiên và 7.399 nhân khẩu của xã Phước Hoà.

Địa giới hành chính xã Tân Phước : Đông giáp xã Phước Hoà; Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp xã Phước Hoà; Bắc giáp thị trấn Phú Mỹ và xã Tóc Tiên.

Sau khi thành lập xã Tân Phước, xã Phước Hoà còn lại 5.363,69 ha diện tích tự nhiên và 10.015 nhân khẩu.

3. Chia xã Hội Bài thuộc huyện Tân Thành thành xã Tân Hoà và xã Tân Hải.

Xã Tân Hoà có 3.063,57 ha diện tích tự nhiên và 9.237 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hoà : Đông giáp các xã Tân Hải, Châu Pha; Tây giáp xã Phước Hoà; Nam giáp xã Tân Hải và thành phố Vũng Tàu; Bắc giáp các xã Tóc Tiên, Châu Pha.

Xã Tân Hải có 2.242,13 ha diện tích tự nhiên và 10.091 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hải : Đông giáp thị xã Bà Rịa; Tây giáp xã Tân Hoà; Nam giáp thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa; Bắc giáp các xã Tân Hoà, Châu Pha.

4. Điều chỉnh 207,33 ha diện tích tự nhiên của thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Đất về xã Phước Hải quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị trấn Long Hải và xã Phước Hải :

Thị trấn Long Hải còn lại 1.051,67 ha diện tích tự nhiên và 35.167 nhân khẩu.

Xã Phước Hải có 1.592,94 ha diện tích tự nhiên và 20.720 nhân khẩu.

5. Chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Huyện Long Điền có 7.699,36 ha diện tích tự nhiên và 110.485 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã An Ngãi, Tam Phước, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh và các thị trấn Long Điền, Long Hải.

Địa giới hành chính huyện Long Điền : Đông giáp huyện Đất Đỏ; Tây giáp thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp thị xã Bà Rịa.

Huyện Đất Đỏ có 18.957,63 ha diện tích tự nhiên và 62.830 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Phước Long Thọ, Phước Thạnh, Long Tân, Láng Dài, Lộc An, Phước Hội, Long Mỹ, Phước Hải.

Địa giới hành chính huyện Đất Đỏ : Đông giáp huyện Xuyên Mộc và biển Đông; Tây giáp huyện Long Điền và thị xã Bà Rịa; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp huyện Châu Đức.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH, V.IV,
- Lưu : NC (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/12/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu 152/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 09/12/2003
Ngày có hiệu lực 27/12/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ HUYỆN TÂN THÀNH, CHIA HUYỆN LONG ĐẤT THÀNH HUYỆN LONG ĐIỀN VÀ HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau :

1. Thành lập phường Thắng Nhất thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 440,04 ha diện tích tự nhiên và 20.745 nhân khẩu của phường 9.

Địa giới hành chính phường Thắng Nhất : Đông giáp phường 10; Tây giáp phường 6; Nam giáp các phường 8, 9; Bắc giáp biển Đông.

Sau khi thành lập phường Thắng Nhất, phường 9 còn lại 322,20 ha diện tích tự nhiên và 12.315 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Tân Phước thuộc huyện Tân Thành trên cơ sở 2.933,12 ha diện tích tự nhiên và 7.399 nhân khẩu của xã Phước Hoà.

Địa giới hành chính xã Tân Phước : Đông giáp xã Phước Hoà; Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp xã Phước Hoà; Bắc giáp thị trấn Phú Mỹ và xã Tóc Tiên.

Sau khi thành lập xã Tân Phước, xã Phước Hoà còn lại 5.363,69 ha diện tích tự nhiên và 10.015 nhân khẩu.

3. Chia xã Hội Bài thuộc huyện Tân Thành thành xã Tân Hoà và xã Tân Hải.

Xã Tân Hoà có 3.063,57 ha diện tích tự nhiên và 9.237 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hoà : Đông giáp các xã Tân Hải, Châu Pha; Tây giáp xã Phước Hoà; Nam giáp xã Tân Hải và thành phố Vũng Tàu; Bắc giáp các xã Tóc Tiên, Châu Pha.

Xã Tân Hải có 2.242,13 ha diện tích tự nhiên và 10.091 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hải : Đông giáp thị xã Bà Rịa; Tây giáp xã Tân Hoà; Nam giáp thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa; Bắc giáp các xã Tân Hoà, Châu Pha.

4. Điều chỉnh 207,33 ha diện tích tự nhiên của thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Đất về xã Phước Hải quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị trấn Long Hải và xã Phước Hải :

Thị trấn Long Hải còn lại 1.051,67 ha diện tích tự nhiên và 35.167 nhân khẩu.

Xã Phước Hải có 1.592,94 ha diện tích tự nhiên và 20.720 nhân khẩu.

5. Chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Huyện Long Điền có 7.699,36 ha diện tích tự nhiên và 110.485 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã An Ngãi, Tam Phước, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh và các thị trấn Long Điền, Long Hải.

Địa giới hành chính huyện Long Điền : Đông giáp huyện Đất Đỏ; Tây giáp thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp thị xã Bà Rịa.

Huyện Đất Đỏ có 18.957,63 ha diện tích tự nhiên và 62.830 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Phước Long Thọ, Phước Thạnh, Long Tân, Láng Dài, Lộc An, Phước Hội, Long Mỹ, Phước Hải.

Địa giới hành chính huyện Đất Đỏ : Đông giáp huyện Xuyên Mộc và biển Đông; Tây giáp huyện Long Điền và thị xã Bà Rịa; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp huyện Châu Đức.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH, V.IV,
- Lưu : NC (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

 

Mục lục

Mục lục

Close