CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 47/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN A SÚP, EA H'LEO, KRÔNG BÚK VÀ CƯ M'GA, TỈNH ĐẮK LẮK

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Thành lập xã Ia JLơi thuộc huyện Ea Súp trên cơ sở 27.320 ha diện tích tự nhiên và 5.789 nhân khẩu của xã Ia Lốp.

Xã Ia JLơi có 27.320 ha diện tích tự nhiên và 5.789 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ia JLơi: Đông giáp huyện Ea H'Leo; Tây giáp các xã Ia Lốp, Ia RVê; Nam giáp xã Ea Rốk; Bắc giáp tỉnh Gia Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ia JLơi, xã Ia Lốp còn lại 19.253 ha diện tích tự nhiên và 3.890 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh 1.576 ha diện tích tự nhiên của xã Ea Bung thuộc huyện Ea Súp về xã Ya Tờ Mốt quản lý.

3. Thành lập xã Ia RVê thuộc huyện Ea Súp trên cơ sở 11.316 ha diện tích tự nhiên và 1.082 nhân khẩu của xã Ea Bung, 11.398 ha diện tích tự nhiên và 2.201 nhân khẩu của xã Ya Tờ Mốt.

Xã Ia RVê có 22.714 ha diện tích tự nhiên và 3.283 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ia RVê: Đông giáp các xã Ea Rốk, Ia Lốp, Ia JLơi; Tây giáp

Vương quốc Campuchia; Nam giáp xã Ea Bung; Bắc giáp xã Ia Lốp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã Ia RVê:

Xã Ea Bung còn lại 28.408 ha diện tích tự nhiên và 3.253 nhân khẩu.

Xã Ya Tờ Mốt còn lại 9.028 ha diện tích tự nhiên và 3.926 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Cư A Mung thuộc huyện Ea H'Leo trên cơ sở 7.435 ha diện tích tự nhiên và 3.491 nhân khẩu của xã Ea Wy.

Xã Cư A Mung có 7.435 ha diện tích tự nhiên và 3.491 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cư A Mung: Đông giáp xã Cư Mốt; Tây giáp huyện Ea Súp; Nam giáp các xã Ea Khăl, Ea Nam; Bắc giáp xã Ea Wy.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư A Mung, xã Ea Wy còn lại 6.042 ha diện tích tự nhiên và 11.553 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Ea Đê thuộc huyện KRông Búk trên cơ sở 2.970 ha diện tích tự nhiên và 10.025 nhân khẩu của xã Pơng Drang.

Xã Ea Đê có 2.970 ha diện tích tự nhiên và 10.025 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Đê: Đông giáp xã Ea B'Lang và huyện KRông Năng; Tây giáp các xã Pơng DRang, Ea Ngai; Nam giáp xã Đoàn Kết và thị trấn Buôn Hồ; Bắc giáp các xã Chứ KBô, Pơng DRang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ea Đê, xã Pơng DRang còn lại 3.190 ha diện tích tự nhiên và 15.730 nhân khẩu.

6. Thành lập xã Ea Kuêh thuộc huyện Cư M'Gar trên cơ sở 10.914 ha diện tích tự nhiên và 5.384 nhân khẩu của xã Ea Kiết.

Xã Ea Kuêh có 10.914 ha diện tích tự nhiên và 5.384 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Kuêh: Đông giáp huyện KRông Búk; Tây giáp xã Ea Kiết và huyện Ea Súp; Nam giáp các xã Ea Kiết, Ea Tar; Bắc giáp các huyện Ea H'Leo, Ea Súp và KRông Búk.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ea Kuêh, xã Ea Kiết còn lại 8.848 ha diện tích tự nhiên và 6.594 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Gar:

Huyện Ea Súp có 176.563 ha diện tích tự nhiên và 47.004 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Cư M'Lan, Cư KBang, Ea Bung, Ia Lốp, Ea Rốk, Ya Tờ Mốt, Ea Lê, Ia JLơi, Ia RVê và thị trấn Ea Súp.

Huyện Ea H'Leo có 133.512 ha diện tích tự nhiên và 108.773 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Ea Nam, Ea Khăl, Ea Ral, Ea Sol, Cư Mốt, Ea Hiao, Dliê Yang, Ea Wy, Ea H'Leo, Cư A Mung và thị trấn Ea DRăng.

Huyện KRông Búk có 64.034 ha diện tích tự nhiên và 154.235 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Đoàn Kết, Ea DRông, Cư Né, Cư Bao, Bình Thuận, Thống Nhất, Cư Pơng, Ea BLang, Ea Siên, Pơng DRang, Chứ KBô, Ea Ngai, Ea Đê và thị trấn Buôn Hồ.

Huyện Cư M'Gar có 82.443 ha diện tích tự nhiên và 158.325 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Quảng Tiến, Ea M'Nang, Ea Kpam, Cư Suê, Cuôr Dăng, Ea DRơng, Ea Tul, Ea Tar, Ea H'Đing, Ea Kiết, Ea M'Dróh, Quảng Hiệp, Cư M'Gar, Cư Dliê M'Nông, Ea Kuêh và các thị trấn Quảng Phú, Ea Pốk.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- ñy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, các Vụ: ĐP,
TCCB, TH, Công báo;
- Lưu : Văn thư, NC (5b). Hoà (40bản).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/06/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 47/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu 47/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 16/05/2006
Ngày có hiệu lực 10/06/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 47/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk
Mục lục

Mục lục

Close