HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2017/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THƯỞNG VƯỢT THU SO VỚI DỰ TOÁN TỪ CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH NĂM 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020, nội dung như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a) Nghị quyết này quy định mức thưởng vượt thu giữa các cấp ngân sách địa phương (từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố; ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn) từ số tăng thu các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới so với dự toán được giao.

b) Việc thưởng vượt dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách cho ngân sách cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2. Nguyên tắc thưởng vượt thu

a) Tổng thu ngân sách tỉnh (Bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện, thành phố) và tổng thu ngân sách huyện, thành phố (Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn) tăng so với dự toán Hội đồng nhân dân cùng cấp giao, Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

b) Tỷ lệ thưởng không quá 50% của số tăng thu phần ngân sách cấp trên được hưởng từ những khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.

c) Số tăng thu tính thưởng vượt thu không tính số tăng thu ngân sách do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về ngân sách cấp trên theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

d) Ngân sách cấp trên chỉ xét thưởng cho ngân sách cấp dưới có tổng số thu điều tiết về ngân sách cấp trên tăng so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp trên giao, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định từ các khoản thu phân chia trên địa bàn, không tính riêng từng khoản thu.

3. Mục đích sử dụng

Căn cứ vào mức thưởng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng số thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND,TAND,THADS tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- CPVP, các Chuyên viên VP.HĐND tỉnh;
- CPVP, các phòng VP.UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Công báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu 50/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 21/07/2017
Ngày có hiệu lực 24/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lạng Sơn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close