BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1130/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Xét đề nghị của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tại Công văn số 199/VTF-TCKT ngày 06/7/2009 về việc đề xuất quy chế công khai tài chính của Quỹ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

2. Kế hoạch hoạt động đóng góp và nhận tài trợ của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (gồm thu đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các khoản huy động tài trợ trong và ngoài nước).

3. Kế hoạch hỗ trợ và cho vay để duy trì, phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

4. Kết quả huy động và hỗ trợ tài chính, cho vay để duy trì, phát triển cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Ngoài các nội dung công khai tài chính theo quy định tại Quy chế này, đối với các hoạt động tài chính khác, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Thông tin;
- Các Sở TTTT;
- Các Doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Trần Đức Lai  

 

QUY CHẾ

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc công khai tài chính đối với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Điều 2. Mục đích công khai tài chính

1. Giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức và cá nhân được hưởng chính sách dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước.

2. Huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính.

4. Bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Nguyên tắc công khai tài chính

Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin tài chính phải công khai theo các hình thức phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin

Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin công khai tài chính theo quy định tại Quy chế này.

Phần 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Nội dung công khai tài chính

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

2. Kế hoạch huy động đóng góp và nhận tài trợ của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (gồm thu đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các khoản huy động tài trợ trong và ngoài nước).

3. Kế hoạch hỗ trợ và cho vay để duy trì, phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

4. Kết quả huy động và hỗ trợ tài chính, cho vay để duy trì, phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

a) Các khoản đóng góp thực tế hàng năm của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ (số liệu thu nộp theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

b) Các khoản hỗ trợ thực tế theo quyết toán được duyệt về kinh phí hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

c) Kinh phí đã thực hiện cấp, cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng hạ tầng viễn thông và các cơ sở vật chất phục vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

d) Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án khác về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền giao.

e) Các khoản viện trợ, tài trợ, đóng góp thực tế trong năm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu không trái với cam kết của các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp).

f) Kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài các nội dung công khai tài chính theo quy định tại Điều này, đối với các hoạt động tài chính khác của Quỹ, Quỹ thực hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Các mẫu biểu công khai tài chính

Nội dung công khai tài chính tại Điều 5 Quy chế này (trừ mục 1) được công khai trên các mẫu biểu sau:

Biểu 01/CKTC: Kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Biểu 02/CKTC: Kinh phí hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích;

Biểu 03/CKTC: Các dự án đầu tư xây dựng vay vốn ưu đãi từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Biểu 04/CKTC: Vốn điều lệ của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Biểu 05/CKTC: Các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Biểu 06/CKTC: Kế hoạch hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại tỉnh (thành phố);

Biểu 07/CKTC: Kết quả thực hiện hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại tỉnh (thành phố).

Điều 7. Thẩm quyền công khai tài chính

Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm cung cấp số liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định của Quy chế này.

Điều 8. Hình thức và thời điểm công khai

1. Hình thức công khai

a) Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của Quỹ được quy định tại mục 1, Điều 5 của Quy chế này được thực hiện công khai theo quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và được đăng trên trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Các nội dung quy định tại mục 2, 3, 4 Điều 5 của Quy chế này, được thực hiện theo các hình thức sau:

- Công bố trên trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

- Gửi chính thức bằng văn bản cho các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành;

- Công bố công khai trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Quỹ.

2. Thời điểm công khai

a) Các nội dung quy định tại mục 1, Điều 5 của Quy chế này, thời điểm công khai được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Các nội dung quy định tại mục 2, 3, Điều 5 của Quy chế này, thời điểm công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày các kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Các nội dung quy định tại mục 4, Điều 5 của Quy chế này, thời điểm công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quyết toán.

Điều 9. Công khai trên trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được mở chuyên mục “Chính sách về dịch vụ viễn thông công ích” để công khai tài chính theo Quy chế này.

2. Giám đốc Trung tâm Thông tin chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tổ chức chuyên mục “Chính sách về dịch vụ viễn thông công ích” đảm bảo thuận tiện cho việc công khai tài chính và tra cứu thông tin theo Quy chế này.

Phần 3.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Điều 10. Các cơ quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát

1. Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Các Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 11. Trách nhiệm của Quỹ và các cơ quan có liên quan

1. Giám đốc Quỹ có trách nhiệm báo cáo, giải trình chính thức bằng văn bản đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, số liệu phải công khai gửi Ban Kiểm soát Quỹ. Ban Kiểm soát Quỹ kiểm tra và báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ trước khi công khai theo quy định tại Quy chế này.

2. Khi có yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan đến các thông tin, số liệu đã công khai của Quỹ có trách nhiệm báo cáo, giải trình chính thức bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm về những thông tin báo cáo, giải trình đó. Trường hợp các Cơ quan không thực hiện việc kiểm tra, giám sát trực tiếp mà gửi văn bản yêu cầu Quỹ và các cơ quan liên quan báo cáo, giải trình chính thức bằng văn bản về các thông tin và số liệu đã công khai, trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Giám đốc Quỹ phải trả lời bằng văn bản đến các cơ quan có yêu cầu. Văn bản trả lời của Quỹ phải được công khai cùng với những nội dung công khai tài chính khác.

Phần 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản lý, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại Quy chế này.

2. Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hoàn thành thực hiện công khai tài chính các năm 2005, 2006, 2007 trong Quý IV năm 2009./.

 

BIỂU 01/CKTC

Ban hành kèm Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200...

 

KINH PHÍ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VÀO
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
NĂM.....

STT

Tên doanh nghiệp viễn thông

Kế hoạch (đồng)

Thực hiện (đồng)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BIỂU 02/CKTC

Ban hành kèm Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200...

 

KINH PHÍ HỖ TRỢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CUNG ỨNG
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
NĂM ….

STT

Tên doanh nghiệp được hỗ trợ

Kế hoạch (đồng)

Thực hiện (đồng)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BIỂU 03/CKTC

Ban hành kèm Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200...

 

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN ƯU ĐÃI
CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
NĂM ….

STT

Doanh nghiệp, tên dự án và địa điểm đầu tư 

Kế hoạch (đồng)

Thực hiện (đồng)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BIỂU 04/CKTC

Ban hành kèm Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200...

 

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Đến ngày ….tháng …. Năm …..

Chỉ tiêu 

Vốn điều lệ (đồng)

Thời điểm tăng vốn

Số lũy kế đến 31/12/200..

 

 

- Nguồn Ngân sách cấp

 

 

- Nguồn khác

 

 

Số phát sinh trong năm

 

 

- Nguồn Ngân sách cấp

 

 

- Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BIỂU 05/CKTC

Ban hành kèm Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200...

 

CÁC KHOẢN TÀI TRỢ, VIỆN TRỢ, ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀO QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
NĂM 200…

STT

Tên tổ chức và cá nhân 

Tên Dự án, nội dung tài trợ

Số tiền theo dự án (đồng)

Số tiền thực tế thực hiện (đồng)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BIỂU 06/CKTC

Ban hành kèm Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200...

 

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
NĂM …

Tại tỉnh (thành phố)….

Phát triển thuê bao điện thoại cá nhân, hộ gia đình

Phát triển thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình

Phát triển và duy trì các điểm truy nhập viễn thông công cộng (bao gồm cả điện thoại, Internet)

Kinh phí (đồng)

Số lượng thuê bao

Kinh phí (đồng)

Số lượng điểm

Kinh phí (đồng)

Tổng số

STT

Tên doanh nghiệp được hỗ trợ

Phát triển thuê bao điện thoại cá nhân, hộ gia đình

Phát triển thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình Phát triển và duy trì các điểm truy nhập viễn thông công cộng (bao gồm cả điện thoại, Internet)
Số lượng thuê bao

A

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BIỂU 07/CKTC

Ban hành kèm Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200...

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
NĂM …

Tại tỉnh (thành phố)….

Phát triển thuê bao điện thoại cá nhân, hộ gia đình

Phát triển thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình

Phát triển và duy trì các điểm truy nhập viễn thông công cộng (bao gồm cả điện thoại, Internet)

Kinh phí (đồng)

Số lượng thuê bao

Kinh phí (đồng)

Số lượng (điểm)

Kinh phí (đồng)

Tổng số

STT

Tên doanh nghiệp được hỗ trợ

Phát triển thuê bao điện thoại cá nhân, hộ gia đình

Phát triển thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình Phát triển và duy trì các điểm truy nhập viễn thông công cộng (bao gồm cả điện thoại, Internet)
Số lượng thuê bao

A

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/08/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1130/QĐ-BTTTT năm 2009 về Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1130/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 14/08/2009
Ngày có hiệu lực 14/08/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1130/QĐ-BTTTT năm 2009 về Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close