ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-UBND

m Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 các huyện, thành phố (cấp huyện), với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Các nội dung công việc thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm các nội dung chính:

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

b) Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

c) Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai:

4. Sản phẩm giao nộp: 04 bộ:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất;

- CD chứa nội dung báo cáo, số liệu và bản đồ nêu trên.

5. Dự toán kinh phí: 4.003,03 triệu đồng.

(Chi tiết theo văn bản số 898/STC-HCSN ngày 24/4/2017 của Sở Tài chính).

6. Nguồn vốn: Cân đối từ nguồn thu tiền sử dụng đất (kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện) đã được phân bổ trong dự toán đầu năm 2017 theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó đã bao gồm kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của cấp huyện).

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung nêu trên, tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, TC, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1464/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close