THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TỪ 30 THÁNG 10 ĐẾN 09 THÁNG 11 NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (văn bản số 178/TWPCTT ngày 02 tháng 12 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 17941/BTC-NSNN ngày 16 tháng 12 năm 2016), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 10815/BNN-TCTL ngày 19 tháng 12 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 80/BKHĐT-KTNN ngày 04 tháng 01 năm 2017), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 5123/LĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 12 năm 2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Hỗ trợ 140 tỷ đồng (một trăm bốn mươi tỷ đồng) cho 11 địa phương (Nghệ An 15 tỷ đồng, Hà Tĩnh 15 tỷ đồng, Quảng Bình 10 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng, Quảng Nam 10 tỷ đồng, Bình Định 15 tỷ đồng, Phú Yên 15 tỷ đồng, Khánh Hòa 10 tỷ đồng, Đắk Lắk 15 tỷ đồng, Đắk Nông 10 tỷ đồng, Kon Tum 10 tỷ đồng) để hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu (công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê kè...) như đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tại văn bản số 178/TWPCTT ngày 02 tháng 12 năm 2016. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Nguồn hỗ trợ: ứng chi từ nguồn 50% dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 đang tạm thời giữ lại để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2016. Bộ Tài chính thực hiện thu hồi vốn ứng theo quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

b) Sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vùng bị thiệt hại do thiên tai theo Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định.

3. Việc hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, nhà bị sập, trôi... do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ý kiến đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại mục 4, văn bản số 80/BKHĐT-KTNN ngày 04 tháng 01 năm 2017 trong tháng 02 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 160/QĐ-TTg năm 2017 về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên từ 30 tháng 10 đến 09 tháng 11 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 160/QĐ-TTg Ngày ban hành 03/02/2017
Ngày có hiệu lực 03/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 160/QĐ-TTg năm 2017 về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên từ 30 tháng 10 đến 09 tháng 11 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close