BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU “DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020” CHO VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án “Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 483/KHCN ngày 22/09/2011 v/v đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí Lập đề cương dự toán và kế hoạch đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”, do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn không thường xuyên Loại 010-013, do Văn phòng Bộ quản lý (cụ thể: từ nguồn kinh phí của Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020), với tổng kinh phí 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng), chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí lập đề cương dự toán và đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020” cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1982/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 20/12/2011
Ngày có hiệu lực 20/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí lập đề cương dự toán và đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020” cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close