NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tín dụng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tín dụng ngân hàng và điều hành thị trường tiền tệ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Thống đốc trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động tín dụng, các nghiệp vụ về thị trường tiền tệ, thị trường liên ngân hàng và nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Giúp Thống đốc tham gia ý kiến với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền việc thực hiện các chương trình tín dụng nhà nước.

3. Căn cứ vào tổng khối lượng tiền cung ứng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trình Thống đốc quyết định việc tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng theo các quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai việc tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng theo quyết định của Thống đốc và xử lý những vướng mắc phát sinh khi thực hiện nghiệp vụ này.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Thống đốc thực hiện tạm ứng cho Ngân sách Trung ương theo chỉ đạo của Chính phủ.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Thống đốc cho vay đối với các tổ chức tín dụng tạm thời mất khả năng chi trả và có nguy cơ gây mất an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành.

6. Xây dựng, trình Thống đốc quyết định các giải pháp để phát triển thị trường tiền tệ, ban hành cơ chế, quy trình nghiệp vụ của thị trường tiền tệ; đề xuất các giải pháp can thiệp và điều tiết thị trường tiền tệ.

7. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ cho các tổ chức tín dụng để vay vốn nước ngoài.

8. Tham mưu, giúp Thống đốc trong việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thẩm định các dự án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và quốc gia; các dự án quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp; thẩm tra để cấp giấy phép đầu tư cho các dự án theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Thống đốc tham gia xử lý công nợ theo chỉ đạo của Chính phủ; xử lý các khoản cho vay trong nước có vấn đề của các tổ chức tín dụng theo chủ trương của Chính phủ.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tín dụng.

2. Phòng Thị trường và bảo lãnh.

3. Phòng Thẩm định dự án và xử lý nợ.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng do Vụ trưởng Vụ Tín dụng quy định.

Điều 4. Lãnh đạo điều hành

1. Lãnh đạo Vụ Tín dụng là Vụ trưởng. Giúp việc Vụ trưởng có một số Phó Vụ trưởng. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Thống đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Vụ được quy định tại Điều 2 và chịu trách nhiệm trước Thống đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ;

b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Vụ và áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện quản lý và sử dụng cán bộ, công chức theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc;

d) Thừa lệnh Thống đốc ký trên các văn bản hành chính theo thẩm quyền.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Vụ trưởng:

a) Chấp hành sự phân công của Vụ trưởng; giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

b) Ký thay Vụ trưởng trên một số văn bản hành chính theo sự phân công của Vụ trưởng;

c) Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được ủy nhiệm (bằng văn bản) thay mặt Vụ trưởng điều hành, giải quyết các công việc của Vụ, chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết và phải báo cáo lại khi Vụ trưởng có mặt.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1533/2004/QĐ-NHNN ngày 01/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tín dụng.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- BLĐ NHNN;
- Lưu VP, TCCB.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/10/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2202/QĐ-NHNN năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 2202/QĐ-NHNN Ngày ban hành 06/10/2008
Ngày có hiệu lực 06/10/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2202/QĐ-NHNN năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close