ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết số 344/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố (1AG);
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố;
- VP. UBND thành phố (2C,3B);
- Lưu: VT.HN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ)

Luật Thủy lợi được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 19 tháng 6 năm 2017 (thay thế Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018; thực hiện Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Nhằm triển khai thi hành Luật Thủy lợi kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn thành phố.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy lợi.

c) Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thủy lợi phạm vi thành phố.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra.

c) Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

d) Có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 Luật Thủy lợi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi thành phố.

đ) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến pháp luật về thủy lợi:

a) Biên soạn, biên tập, phát hành tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến Luật Thủy lợi.

- Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức biên soạn, biên tập, phát hành tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến Luật Thủy lợi cho đối tượng tham dự các Hội nghị và tuyên truyền ra dân.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thủy lợi cho đối tượng là lãnh đạo sở, ban ngành thành phố; đại diện tổ chức pháp chế; Báo cáo viên pháp luật thành phố; Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Trưởng phòng Phòng Tư pháp quận, huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Trưởng phòng phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thủy lợi cho đối tượng là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận, huyện, các phường, xã, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác thủy lợi và các Trưởng ấp, Trưởng khu vực trên địa bàn quận, huyện.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về thủy lợi trên các phương tiện truyền thông.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo, đài địa phương về Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Xây dựng Chương trình, chuyên mục, trang phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật Thủy lợi, có tin bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố.

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

d) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi tại địa phương

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi cho nhân dân.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Thủy lợi

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Thủy lợi và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên theo Mục lục I Phụ lục kèm theo.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi, đảm bảo kịp thời ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong Luật Thủy lợi và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời triển khai, ban hành các chế độ, chính sách về thủy lợi, cơ chế tài chính trong quản lý khai thác công trình thủy lợi phù hợp với Luật Thủy lợi và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b) Rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm thống nhất với Luật Thủy lợi và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên theo Mục lục II Phụ lục kèm theo.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động thủy lợi

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, tổ chức được giao quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn quận, huyện.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Các nhiệm vụ khác: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án, nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Thủy lợi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Mục lục III Phụ lục kèm theo.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch:

a) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

b) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật Thủy lợi thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2018, các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 để tổ chức thực hiện.

c) Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi, bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

c) Định kỳ, hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Hướng dẫn, đôn đốc sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra.

b) Hàng năm kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

3. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật Thủy lợi theo Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy lợi cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch này, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về thủy lợi của quận, huyện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu 2235/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Cần Thơ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Mục lục

Mục lục

Close