ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 6 NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 6 ban hành kèm theo Quyết định số 3711/QĐ-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương.

Căn cứ Công văn 163/ATMT-ATĐ ngày 16/3/2011 của Bộ Công Thương về xây dựng phương án Phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án PCLB đảm bảo ATĐ thủy điện Sông Bung 6 năm 2016;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Sông Bung tại Văn bản số 75/TTr-SB-NM ngày 21/6/2017 về việc thẩm định, phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Sông Bung 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 808/TTr-SCT ngày 28/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Sông Bung 6 năm 2017 do Công ty Cổ phần Sông Bung lập và được Sở Công Thương thẩm định (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Cổ phần Sông Bung và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Sông Bung 6 năm 2017 được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý an toàn đập.

2. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Phương án nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Nam Giang, Đông Giang; Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Bung và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- BCĐ TW về PCTT, UBQG TKCN (b/c);
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP TT BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2434/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Sông Bung 6 năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu 2434/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2434/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Sông Bung 6 năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close