ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2396/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠM THỜI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 596/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2017 và của Sở Tài chính tại Công văn số 1673/STC-TCHCSN ngày 16 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tạm thi.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện thường xuyên rà soát và đxuất UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung sau khi danh mục dịch vụ sự nghiệp công có công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được Thủ tướng Chính phủ ban hành cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu: VT, K2
0.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠM THỜI
(Kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN DỊCH VỤ

1

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực sở hữu trí tuệ

3

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

4

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về quản lý tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

5

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ

6

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ

7

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ

8

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin trong quản lý khoa học và công nghệ

9

Quản lý và cấp phát kinh phí các nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ, tài trợ nâng cao năng lực hoạt động KH&CN

10

Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn về định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

11

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội

12

Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ

13

Phục vụ tham quan, học tập, nghiên cứu, khám phá khoa học của giới trẻ và người dân

14

Giới thiệu khoa học cơ bản, khám phá không gian vũ trụ kết hợp thúc đẩy phát triển du lịch khoa học

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2396/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tạm thời do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu 2396/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2396/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tạm thời do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Mục lục

Mục lục

Close