BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2131/QĐ-BTC NGÀY 04/10/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 2131/QĐ-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính như sau:

1. Bổ sung khoản 5, Điều 12:

“5. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc cung cấp thông tin tiếng Anh

Cung cấp, đăng tải kịp thời thông tin tiếng Anh lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đã cung cấp, đăng tải.”

2. Bổ sung khoản 3, Điều 15:

“3. Mức chi nhuận bút, thù lao trả cho tổ chức, cá nhân biên dịch các tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng Anh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được quy định tại Điều 5, Quyết định số 1196/QĐ-BTC ngày 28/6/2017 về việc ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, THTK (30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC MỤC, CHUYÊN MỤC, CHUYÊN TRANG VÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TIẾNG ANH TRÊN CỔNG TTĐT BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BTC ngày 11 tháng 04 năm 2019)

I. MỤC, CHUYÊN MỤC

STT

Tên Mục/Chuyên mục

Nội dung chi tiết

Chu kỳ cập nhật thông tin

Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin

Đơn vị chịu trách nhiệm đăng tải thông tin

1

Giới thiệu Bộ

Lãnh đạo bộ;

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

VPB

Cục THTK

Nhiệm vụ - quyền hạn;

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

VPB

Cục THTK

Tổ chức bộ máy;

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

Vụ TCCB

Cục THTK

Lịch sử tài chính Việt Nam.

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

VPB

Cục THTK

2

Tin tức - sự kiện

Tin tức hoạt động đối ngoại của Bộ, Lãnh đạo Bộ.

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi tin tiếng Việt được đăng tải

VPB

VPB

3

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí.

Sau 04 ngày làm việc kể từ khi tin tiếng Việt được đăng tải

VPB

VPB

4

Văn bản quy phạm pháp luật

Tên VBQPPL mới liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài;

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản có hiệu lực

Cục THTK

Cục THTK

Khuyến khích cung cấp tin bài giới thiệu về VBQPPL mới liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài;

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản tiếng Việt được đăng tải

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo Văn bản.

Cục THTK

Khuyến khích cung cấp nội dung VBQPPL liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày văn bản có hiệu lực

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

Cục THTK

5

Thống kê tài chính

Bản tin nợ công;

Khi nội dung tiếng Việt được đăng tải

Cục QLN

Cục QLN

Báo cáo thường niên;

Khi nội dung tiếng Việt được đăng tải

Cục THTK

Cục THTK

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (link từ Cổng của TCHQ).

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng Việt được đăng tải

TCHQ

TCHQ

6

Chiến lược tài chính

Chiến lược tài chính tổng thể.

Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nội dung tiếng Việt được đăng tải

Viện CLTC

Viện CLTC

7

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học.

Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Viện CLTC

Viện CLTC

8

Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo Luật Đầu tư.

30 ngày kể từ ngày Luật Đầu tư thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.

Vụ PC

Cục THTK

9

Ngân sách Nhà nước

Số liệu Công khai quốc tế.

Theo các cam kết quốc tế hoặc sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Vụ NSNN

Vụ NSNN

10

Hợp tác quốc tế

- Hợp tác quốc tế;

- Dự án thuộc Bộ.

Theo các cam kết quốc tế hoặc sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Vụ HTQT

Vụ HTQT

11

Đầu tư

Tin tức về hoạt động đầu tư, môi trường đầu tư Việt Nam.

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Vụ ĐT

Vụ ĐT

12

Hiện đại hoá ngành tài chính

Tin bài tuyên truyền về lĩnh vực hoạt động, ứng dụng CNTT phạm vi cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Cục THTK

Cục THTK

13

Hỏi đáp chính sách tài chính

Ứng dụng hỏi đáp tự động.

Khi có câu hỏi của độc giả

Cục THTK

Cục THTK

14

Quản lý tài chính doanh nghiệp

- Thông tin nổi bật về Tài chính doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thuộc Bộ nói riêng;

- Kết quả tái cấu trúc DNNN và cổ phần hoá DNNN.

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Cục TCDN

Cục TCDN

15

Chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến

Tên dịch vụ công trực tuyến

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Cục THTK

Cục THTK

16

Thông tin chứng khoán

Thông tin chứng khoán.

Hàng ngày

UBCKNN

Cục THTK

17

Tỷ giá hạch toán/Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá hạch toán/Tỷ giá ngoại tệ.

Hàng tháng (hoặc khi có thông tin tiếng Việt)

KBNN/link từ Cổng NHNN

Cục THTK

18

Quản lý, giám sát Bảo hiểm

Tin tức sự kiện đối ngoại, hợp tác quốc tế liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài;

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin tiếng Việt

Cục QLBH

Cục THTK

Danh mục doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài và danh mục văn phòng đại diện nước ngoài;

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin tiếng Việt

Cục QLBH

Cục THTK

Tổng quan thị trường bảo hiểm theo năm (các chỉ số phát triển chủ yếu của thị trường theo năm).

02 ngày làm việc kể từ ngày phát hành ấn phẩm “Thị trường bảo hiểm Việt Nam”

Cục QLBH

Cục THTK

II. CHUYÊN TRANG

STT

Tên Chuyên trang

Nội dung chi tiết (gồm các thông tin tối thiểu)

Đơn vị chủ trì cung cấp, đăng tải thông tin

1

Thị trường trái phiếu

- Tổng quan về thị trường trái phiếu;

- Chức năng nhiệm vụ;

- Thông tin về thị trường sơ cấp;

- Thông tin về thị trường thứ cấp;

- Tin bài về hoạt động của thị trường trái phiếu; liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

Vụ TCNH

2

Viện chiến lược và Chính sách tài chính

- Thông tin giới thiệu;

- Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học;

- Chiến lược tài chính tổng thể;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

Viện CLTC

III. CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ TỔNG CỤC

STT

Tên Cổng TTĐT

Nội dung chi tiết (gồm các thông tin tối thiểu)

Đơn vị chủ trì cung cấp, đăng tải thông tin

1

Tổng cục Thuế

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

TCT

2

Tổng cục Hải quan

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

TCHQ

3

Kho bạc Nhà nước

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

KBNN

4

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

TCDT

5

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

UBCKNN

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 636/QĐ-BTC năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC

Số hiệu 636/QĐ-BTC Ngày ban hành 11/04/2019
Ngày có hiệu lực 11/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 636/QĐ-BTC năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC
Mục lục

Mục lục

Close