ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TL276 TẠI XÃ CẢNH HƯNG, HUYỆN TIÊN DU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 5 năm (2015-2019);

Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 19 và ngày 20/6/2017;

Xét đề nghị của: UBND huyện Tiên Du tại tờ trình số 569/TTr-UBND ngày 31/5/2017; Sở Tài chính tại tờ trình số 149/TTr-STC ngày 15/6/2017; Biên bản cuộc họp ngày 15/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp TL276 tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, như sau:

- Lô đất số 8, diện tích 77,77m2: hệ số điều chỉnh giá đất là 2,930 lần (tương đương với giá đất 3.000.000 đồng/m2).

- Lô số 9 (lô góc 2 mặt tiền) diện tích 88,88 m2: hệ số điều chỉnh giá đất là 3,223 lần (tương đương với giá đất là 3.300.000 đồng/m2).

Điều 2. Giao Sở Tài chính theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; UBND huyện Tiên Du và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thành

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp TL276 tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tên tiếng Anh Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp TL276 tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Số hiệu 310/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bắc Ninh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp TL276 tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Mục lục

Mục lục

Close