NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 311/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/7/2010 - 31/12/2010

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2010 - 31/12/2010 gồm 10 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/7/2010 - 31/12/2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 02 năm 2011)

STT

Văn bản

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Quy định hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

 

1

Thông tư

01/2010/ TT-NHNN

06/01/2010

Bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ –NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/ QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

Nội dung khoản 2, khoản 3 Điều 2

29/6/2010

Thông tư số 17/2010/TT-NHNN ngày 29/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

2

Thông tư

10/2010/ TT-NHNN

26/3/2010

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/T T-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/Q Đ -NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/ QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

Toàn bộ

29/6/2010

Thông tư số 17/2010/TT-NHNN ngày 29/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

3

Thông tư

24/2009/ TT-NHNN

14/12/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh

Các quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

16/9/2010

Thông tư số 18/2010/TT-NHNN ngày 16/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

4

Quyết định

457/2005/ QĐ-NHNN

19/4/2005

Ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

Toàn bộ

01/10/2010

Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

5

Quyết định

03/2007/ QĐ-NHNN

19/01/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ- NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

01/10/2010

Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

6

Quyết định

34/2008/ QĐ-NHNN

05/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

01/10/2010

Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

7

Quyết định

03/2008/ QĐ-NHNN

01/02/2008

Về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Nội dung Khoản 1, Khoản 2 Điều 4

01/10/2010

Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

8

Thông tư

13/2010/ TT-NHNN

20/5/2010

Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

Nội dung Khoản 2 Điều 1; Điểm 1.1.c và Điểm 1.1.d Khoản 1 Điều 12; Mục 5 và Phụ lục 2 (cụ thể, quy định ““Đơn vị: triệu đồng” và “Lớn hơn 1” tại cột (5))

01/10/2010

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT- NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

9

Quyết định

432/2000/ QĐ-NHNN1

03/10/2000

Về nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng vốn bằng vàng, bằng đồng Việt Nam bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

Toàn bộ

29/10/2010

Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng

10

Quyết định

1019/2001/ QĐ-NHNN

14/8/2001

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 432/2000/ QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng vốn bằng vàng, bằng đồng Việt Nam bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

Toàn bộ

29/10/2010

Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/02/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 311/QĐ-NHNN năm 2011 công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2010 - 31/12/2010 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 311/QĐ-NHNN Ngày ban hành 24/02/2011
Ngày có hiệu lực 24/02/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 311/QĐ-NHNN năm 2011 công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2010 - 31/12/2010 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close