Văn bản "Quyết định 34/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/10.2008 và được thay thế bởi Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006 – 31/12/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 02/06/2009

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007  

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1136/2004/QĐ-NHNN NGÀY 09/9/2004 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 1136/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước gồm:

1. Phòng Kinh doanh ngoại hối;

2. Phòng Thanh toán quốc tế;

3. Phòng Thanh toán liên ngân hàng;

4. Phòng Kế toán;

5. Phòng Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ (gọi tắt là Phòng Quản lý rủi ro);

6. Phòng Nghiệp vụ thị trường tiền tệ;

7. Phòng Nghiệp vụ quan hệ đại lý;

8. Phòng Ngân quỹ;

9. Phòng Tổng hợp.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các Phòng trên do Giám đốc Sở Giao dịch quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng CP (2 bản);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC, TCCB.

 THỐNG ĐỐC
 
 
 
 
Lê Đức Thuý

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/10/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 34/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN ban hành

Số hiệu 34/2007/QĐ-NHNN Ngày ban hành 06/07/2007
Ngày có hiệu lực 08/08/2007 Ngày hết hiệu lực 06/10/2008
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 34/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN ban hành
Mục lục

Mục lục

Close