Văn bản " Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/10.2008 và được thay thế bởi Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006 – 31/12/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 02/06/2009

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007  

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2007/QĐ-NHNN NGÀY 02/3/2007 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-NHNN ngày 02/3/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 4. Cục Phát hành và Kho quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây:

1. Xây dựng, trình Thống đốc các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục.

2. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền, nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn thuộc chuyên ngành quản lý theo thẩm quyền.

3.Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các văn bản có liên quan, yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin cần thiết để thực thi nhiệm vụ của mình.

4.Xây dựng, trình Thống đốc dự án, đề án in, đúc các loại tiền mới chưa công bố lưu hành để bổ sung, thay thế tiền trong lưu thông.

5.Tham mưu, giúp Thống đốc thẩm định các mẫu tiền và các loại giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước dự kiến phát hành.

6.Xây dựng, trình Thống đốc kế hoạch hàng năm và dài hạn về in, đúc tiền, tiền lưu niệm; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện sau khi được Thống đốc phê duyệt.

7. Nghiên cứu, đề xuất để Thống đốc trình Thủ tướng Chính phủ về:

a) Cơ cấu, mệnh giá các loại tiền mới phát hành;

b) Thời điểm công bố phát hành tiền, hình thức phát hành tiền, thu hồi, thay thế các loại tiền đình chỉ lưu hành.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ trương của Nhà nước lưu hành tiền mới, thu hồi tiền đình chỉ lưu hành.

9. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân sử dụng, bảo vệ đồng tiền của Việt Nam.

10.Bảo quản an toàn các loại tiền chưa công bố  lưu hành, tiền đang lưu hành (kể cả tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông), tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ, các loại tài sản quý và giấy tờ có giá đang được lưu giữ tại các Kho tiền Trung ương thuộc phạm vi quản lý và bảo quản của Ngân hàng Nhà nước.

11.Tổ chức điều hoà lưu thông tiền mặt, đáp ứng  nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt của nền kinh tế.

12.Tổ chức bán tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành theo quy định của Thống đốc.

13.Xây dựng kế hoạch tiêu huỷ các loại tiền rách nát, hư hỏng, không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị huỷ hoại trình Thống đốc duyệt và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

14.Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an bảo vệ Kho tiền Trung ương; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển an toàn, bí mật tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá từ các nhà máy in đúc tiền, sân bay, bến cảng, nhà ga về các kho tiền thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước và ngược lại; giữa các kho tiền thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

15.Phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật các hành vi làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua bán tiền giả; huỷ hoại đồng tiền hoặc từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

16.Tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả theo quy định của pháp luật.

17.Xây dựng, trình Thống đốc kế hoạch đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các Kho tiền Trung ương; phối hợp với Vụ Kế toán – Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện sau khi được Thống đốc phê duyệt.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định về kỹ thuật xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp kho tiền của Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

18.Thực hiện việc xuất, nhập, ghi chép sổ sách kế toán, thống kê các loại tiền mặt, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ và các loại tài sản khác bảo quản tại các Kho tiền Trung ương.

19.Lập kế hoạch tài chính về in, đúc tiền, tiêu huỷ tiền, chi phí quản lý phát hành và chi phí khác liên quan đến hoạt động của Cục Phát hành và Kho quỹ và tổ chức thực hiện khi được Thống đốc phê duyệt.

20.Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

21.Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

22.Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định. Tổ chức giám sát an toàn tài sản tại Kho tiền Trung ương đặt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

23.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao”.

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Cục Phát hành và Kho quỹ bao gồm:

1. Các phòng và tương đương:

-   Phòng Tổng hợp;

-   Phòng Nghiệp vụ phát hành;

-   Phòng Kế toán – Tài vụ;

-   Phòng Quản lý kho quỹ;

-   Kho tiền Trung ương tại Hà Nội (Kho tiền I);

-   Đội xe;

-   Bộ phận Phòng, chống tiền giả;

-   Bộ phận Tiêu huỷ tiền;

-   Bộ phận Kiểm soát nội bộ.

Kho tiền I có con dấu riêng để giao dịch.

 2. Đơn vị trực thuộc:  Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chi cục Phát hành và Kho quỹ).

Chi cục Phát hành và Kho quỹ có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát hành và Kho quỹ gồm:

-   Phòng Hành chính;

-   Phòng Kế toán – Tài vụ;

-   Kho tiền Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh (Kho tiền II);

-   Bộ phận Tiêu huỷ tiền;

-   Bộ phận Kiểm soát nội bộ.

Điều hành Chi cục là Chi cục trưởng kiêm Trưởng kho tiền; giúp việc Chi cục trưởng có một số Phó Chi cục trưởng; Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng do Thống đốc bổ nhiệm.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các đơn vị thuộc Cục Phát hành và kho quỹ do Cục trưởng quy định.”

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận: 

-  Như điều 3;
-  Ban lãnh đạo NHNN;
-  Văn phòng CP (2 bản);
-  Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC, TCCB.

THỐNG  ĐỐC

 

 

 

 

Lê Đức Thuý

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/10/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 35/2007/QĐ-NHNN Ngày ban hành 12/07/2007
Ngày có hiệu lực 11/08/2007 Ngày hết hiệu lực 06/10/2008
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close