ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 2 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đông phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 3 năm 2016,

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 07/TTr-SKHCN ngày 07/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017, cụ thể như sau:

Kinh phí (triệu đồng)

Năm 2017

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan
chủ trì

Thời gian
thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Tổng

1

Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản, bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

24 tháng

890

432

2

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

18 tháng

776

483

             

Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

 
THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 352/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 352/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Số hiệu 352/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/02/2017
Ngày có hiệu lực 17/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 352/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close