Văn bản "Quyết định 36/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia theo Quyết định 21/2006/QĐ-NHNN doThống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/10.2016 và được thay thế bởi Thông tư 26/2016/TT-NHNN quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 24/10/2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2007  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN VIỆT NAM TẠI NHÀ MÁY IN TIỀN QUỐC GIA BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2006/QĐ-NHNN NGÀY 16/5/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia ban hành theo Quyết định số 21/2006/QĐ-NHNN ngày 16/5/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Điểm a khoản 5 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ in, đúc tiền tại Nhà máy như: việc tổ chức đấu thầu các loại vật tư, nguyên liệu, thiết bị in, đúc tiền; việc chuẩn bị vật tư, nguyên liệu in, đúc tiền; việc bảo đảm chất lượng tiền in, đúc; việc bảo quản số lượng thành phẩm tiền in, đúc; việc bảo quản tiền in, đúc hỏng và giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.”

2. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra công tác kế toán, tài chính của Nhà máy theo quy định hiện hành.”

 3. Hủy bỏ khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều 2; khoản 2 Điều 5.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Vụ trưởng Vụ Kế toán-Tài chính, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ, Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia, Thủ trưởng các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/10/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 36/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia theo Quyết định 21/2006/QĐ-NHNN doThống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 36/2007/QĐ-NHNN Ngày ban hành 10/08/2007
Ngày có hiệu lực 12/09/2007 Ngày hết hiệu lực 24/10/2016
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 36/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia theo Quyết định 21/2006/QĐ-NHNN doThống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close