BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7675-15:2015

IEC 60317-15:2010

Quy đnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180

2.

TCVN 7675-20:2015

IEC 60317-20:2013

Quy định đi với các loi dây qun c th- Phần 20: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thhàn được, cấp chịu nhiệt 155

3.

TCVN 7675-23:2015

IEC 60317-23:2013

Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180

4.

TCVN 7675-26:2015

IEC 60317-26:1990 with amendment 1:1997 and amendment 2:2010

Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200

5.

TCVN 7675-42:2015

IEC 60317-42:2010

Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200

6.

TCVN 7675-46:2015

IEC 60317-46:2013

Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240

7.

TCVN 7675-47:2015

IEC 60317-47:2013

Quy định đi với các loại dây qun cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240

8.

TCVN 7675-51:2015

IEC 60317-51:2014

Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phn 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thhàn được, cấp chịu nhiệt 180

9.

TCVN 7675-57:2015

IEC 60317-57:2010

Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220

10.

TCVN 7675-58:2015

IEC 60317-58:2010

Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Si dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/12/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3960/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia dây quấn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 3960/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 31/12/2015
Ngày có hiệu lực 31/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3960/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia dây quấn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close