BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3972/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kthuật;

Căn cứ Nghị định s20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 10918:2015
CODEX STAN 39-1981

Nấm khô

2.

TCVN 10919:2015
CODEX STAN 260-2007

Rau quả dầm

3.

TCVN 10920:2015
ISO 2168:1974

Nho tươi - Hướng dẫn bảo quản lạnh

4.

TCVN 10921:2015
ISO 2295:1974

Bơ quả tươi - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

5.

TCVN 10922:2015
ISO 7561:1984

Nấm trồng - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

6.

TCVN 10923:2015
ISO 8683:1988

Rau diếp - Hướng dẫn làm lạnh sơ bộ và vận chuyển lạnh

7.

TCVN 10924:2015
ISO 9719:1995

Rau ăn củ - Bảo quản và vận chuyển lạnh

8.

TCVN 10925:2015
ISO 9833:1993

Dưa quả tươi - Bảo quản và vận chuyển lạnh

9.

TCVN 10926:2015
ISO 9930:1993

Đậu quả xanh - Bảo quản và vận chuyển lạnh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3972/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với rau, củ, quả do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 3972/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày có hiệu lực 31/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3972/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với rau, củ, quả do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close