NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 969/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO MỘT SỐ CHI NHÁNH THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân, hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 4479/BTC-TCNH ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thoả thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 1197/LĐTBXH-LĐTL ngày 16/4/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 6 chi nhánh dưới đây thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2010:

1. Chi nhánh NHĐT-PT Bắc Sài Gòn;

2. Chi nhánh NHĐT-PT Hải Dương;

3. Chi nhánh NHĐT-PT Ninh Bình;

4. Chi nhánh NHĐT-PT Phú Tài;

5. Chi nhánh NHDT-PT Đông Hà Nội

6. Chi nhánh NHĐT-PT Hưng Yên.

Điều 2. Việc xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng doanh nghiệp hạng I đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý của các chi nhánh nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 969/QĐ-NHNN năm 2010 xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 6 chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 969/QĐ-NHNN Ngày ban hành 21/04/2010
Ngày có hiệu lực 01/01/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 969/QĐ-NHNN năm 2010 xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 6 chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close