Văn bản "Thông tư 15/2001/TT-BNN-PCLB hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 17/07.2017 và được thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 17/07/2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2001/TT-BNN-PCLB

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 15/2001/TT/BNN-PCLB NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN LẬP ĐƠN GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ DỰ TOÁN CÔNG TÁC TU BỔ ĐÊ ĐIỀU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NÔNG NHÀN

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 889/CP-NN ngày 29/9/2000 về việc cho phép Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng lao động nông nhàn trong công tác tu bổ đê điều hàng năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều được sử dụng lao động nông nhàn như sau:

1. Định mức ngày công lao động nông nhàn.

Định mức ngày công lao động nông nhàn trong công tác xây dựng, tu bổ (bao gồm công việc duy tu bảo dưỡng) đê, kè, cống thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng theo Quyết định số 1199/QĐ-XDCB ngày 02/7/1994 của Bộ Thuỷ lợi (cũ) và Quyết định số 818/QĐ-XDCB ngày 09/5/1997 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Đơn giá ngày công lao động nông nhàn.

Đơn giá một ngày công lao động nông nhàn do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhưng mức tối đa phải thấp hơn 120% tiền lương một ngày của mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định.

3. Định mức chi phí chung, thu nhập thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng.

Định mức chi phí chung, thu nhập thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đối với khối lượng xây dựng, tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê, kè, cống sử dụng lao động nông nhàn thực hiện như đối với lao động nghĩa vụ công ích tại Thông tư số 181/1999/BNN-XDCB ngày 30/12/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Đối tượng áp dụng.

Trong công tác xây dựng tu bổ đê điều, những hạng mục công trình mà điều kiện hiện trường, điều kiện kỹ thuật không thể tổ chức thi công bằng cơ giới thì cho phép sử dụng lực lượng lao động nông nhàn để thi công.

5. Hiệu lực thi hành

Đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn qui định trong Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2001.

Thông tư này được áp dụng thống nhất trong công tác xây dựng, tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê, kè, cống trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và PTNT để nghiên cứu, giải quyết.

 

Phạm Hồng Giang

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 17/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 15/2001/TT-BNN-PCLB hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 15/2001/TT-BNN-PCLB Ngày ban hành 23/02/2001
Ngày có hiệu lực 01/01/2001 Ngày hết hiệu lực 17/07/2017
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15/2001/TT-BNN-PCLB hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close