BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 159/1998/TT/BTC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIAO HÀNG TRẢ NỢ BUNGARY

Căn cứ Hiệp định xử lý nợ tổng thể của Việt nam đối với Bungary ký ngày 14/10/1998 giữa Chính phủ Việt nam và Chính phủ Bungary.
Căn cứ công văn số 4618/VPCP-QHQT ngày 13/11/1998 của Chính phủ về triển khai thực hiện trả nợ cho Bungary theo Hiệp định xử lý nợ,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giao hàng trả nợ cho Bungary từ 1998 trở đi như sau;

1/ Trị giá thực hiện:

Theo Hiệp định xử lý nợ tổng thể, một phần số nợ sau khi xử lý sẽ được Việt nam trả bằng hàng hóa với trị giá 7.842.516,8 USD trong 4 năm, từ năm 1998 đến 2001. Kim ngạch trả nợ bằng hàng hóa cho Bungary mỗi năm sẽ là 1.960.629,2 USD nợ gốc. Lãi của năm trước sẽ trả vào năm tiếp theo.

2/ Phương thức thực hiện:

Theo Hiệp định, phương thức trả nợ cho Bungary được thực hiện như sau:

- Hàng năm, Phía Bungary thông báo cho phía Việt nam tên các doanh nghiệp được uỷ quyền nhập khẩu hàng hóa từ Việt nam để trừ nợ, và kim ngạch được phân bổ cho từng doanh nghiệp được uỷ quyền nói trên. Các thông báo trên của phía Bungary sẽ được Bộ Tài chính công bố trên Thời báo Tài chính Việt nam.

- Các doanh nghiệp được uỷ quyền của Bungary được tự do lựa chọn mặt hàng được được phép xuất khẩu theo qui định của Việt nam và đối tác là các doanh nghiệp Nhà nước của Việt nam để ký kết các hợp đồng thương mại (Hợp đồng ngoại) theo giá quốc tế và các điều kiện thương mại thông thường.

- Các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa từ Việt nam để trừ nợ phải được thực hiện không muộn hơn 31 tháng 12 hàng năm. Riêng kim ngạch trả nợ năm 1998 được thực hiện trong năm 1998 và sẽ tiếp tục thực hiện phần còn lại (nếu có) trong năm 1999.

- Các doanh nghiệp sẽ được hưởng mọi ưu đãi (nếu có) theo qui định hiện hành đối với hàng trả nợ và không bị tính trừ trị giá của các Hợp đồng được phép thực hiện vào hạn ngạch xuất khẩu (nếu có) của doanh nghiệp.

3/ Đăng ký hợp đồng ngoại:

- Doanh nghiệp Việt nam, ngay sau khi ký hợp đồng ngoại với các doanh nghiệp của Bungary được uỷ quyền nhập khẩu hàng hóa nói ở điểm 1 trên, cần gửi hợp đồng đó đến Bộ Tài chính để đăng ký.

Các thủ tục về đăng ký hợp đồng ngoại với Bộ Tài chính để thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ trả nợ cho Bungary được thực hiện theo các qui định tại Thông tư số 148/1998/TT/BTC ngày 16/11/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định tỷ giá và thanh toán hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ trả nợ nước ngoài.

Các đơn vị đặt hàng được ký kết theo thứ tự đăng ký Hợp đồng ngoại của các doanh nghiệp với Bộ Tài chính, cho đến khi tổng giá trị các Đơn đặt hàng trong năm bằng hạn ngạch trả nợ nước ngoài của năm đó.

4/ Thanh toán:

- Việc thanh toán đối ngoại trừ nợ được thực hiện qua Ngân hàng Ngoại thương Trung ương theo thể thức mở L/C hoặc nhờ thu theo Thoả ước ngân hàng ký giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt nam và Bulbank - Sofia.

- Sau khi giao hàng và có bộ chứng từ hợp lệ đã được Ngân hàng Ngoại thương Trung ương làm thủ tục thanh toán đối ngoại để trừ nợ cho Nhà nước, doanh nghiệp đem bộ chứng từ đó đến Bộ Tài chính để thanh toán tiền Việt nam. Bộ Tài chính sẽ thanh toán cho doanh nghiệp theo xác nhận của Ngân hàng theo đúng qui định tại Thông tư 148/1998/TT/BTC nói trên.

- Tỷ giá thanh toán là 100% tỉ giá mua vào của VIETCOMBANK vào ngày Ngân hàng nước ngoài báo Có đối với các trường hợp thanh toán theo hình thức Thư tín dụng (L/C), hoặc vào ngày Ngân hàng Ngoại thương Việt nam xác nhận "Bộ chứng từ phù hợp được gửi đi làm thủ tục trừ nợ" đối với các trường hợp thanh toán theo hình thức nhờ thu.

5/ Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan phản ánh với Bộ Tài chính để xử lý kịp thời.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/12/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 159/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giao hàng trả nợ Bungary do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 159/1998/TT-BTC Ngày ban hành 14/12/1998
Ngày có hiệu lực 29/12/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 159/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giao hàng trả nợ Bungary do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close