BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ của Nhà nước như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này qui định hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo áp dụng đối với viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước (kể cả các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các trường đại học).

2. Việc áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ nêu tại điểm 1 của Mục này phải tuân thủ các qui định tại Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tại Mục II của Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo căn cứ vào việc phân loại tổ chức khoa học và công nghệ, đồng thời phải đảm bảo mối tương quan chung trong các tổ chức khoa học và công nghệ.

4. Việc phân loại các tổ chức khoa học và công nghệ được xác định theo cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức đó.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Chính phủ, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo qui định tại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2. Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, do Chính phủ quyết định thành lập, hoặc được qui định trong Nghị định của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

HỆ SỐ

Viện trưởng và tương đương

1,00

Phó Viện trưởng và tương đương

0,80

Trưởng ban (hoặc Trưởng phòng)

0,60

Phó Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng phòng)

0,40

3. Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, do Chính phủ quyết định thành lập, hoặc được ghi trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục, Cục loại 1 và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, hoặc được qui định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng cục, Cục loại 1 và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

HỆ SỐ

Viện trưởng và tương đương

0,90

Phó Viện trưởng và tương đương

0,70

Trưởng phòng

0,50

Phó Trưởng phòng

0,35

4. Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và do cấp đó quyết định thành lập, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

HỆ SỐ

Viện trưởng và tương đương

0,70

Phó Viện trưởng và tương đương

0,50

Trưởng phòng

0,35

Phó Trưởng phòng

0,25

5. Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại điểm 2, Mục này và các tổ chức khoa học và công nghệ do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại quyết định thành lập, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

HỆ SỐ

Viện trưởng và tương đương

0,60

Phó Viện trưởng và tương đương

0,40

Trưởng phòng

0,30

Phó Trưởng phòng

0,20

6. Các viện trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, do Chính phủ quyết định thành lập, hoặc được qui định trong Nghị định của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có các phân viện trực thuộc, hệ số chức vụ lãnh đạo của phân viện được áp dụng như qui định tại điểm 4, Mục này.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các tổ chức khoa học và công nghệ qui định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 1819/TCCB ngày 01/11/1993 của Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ trái với qui định tại Thông tư này.

3. Các tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc Nhà nước nếu thấy phù hợp thì được vận dụng thực hiện các qui định tại Thông tư này.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý soát xét lại cơ cấu tổ chức và các chức danh lãnh đạo theo đúng qui định của Nhà nước để thực hiện thống nhất chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như qui định tại Mục II Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ảnh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW;
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- Đăng Công báo;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trần Quốc Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/12/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 18/2005/TT-BKHCN hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 18/2005/TT-BKHCN Ngày ban hành 02/11/2005
Ngày có hiệu lực 01/12/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 18/2005/TT-BKHCN hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close