BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34-TC/KBNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 34 TC/KBNN NGÀY 11 THÁNG 07 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN YALY

Thi hành Quyết định số 427/TTg ngày 25-06-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu huy động vốn cho công trình thuỷ điện Yaly, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Trái phiếu huy động vốn cho công trình thuỷ điện Yaly là hình thức trái phiếu công trình (trái phiếu Chính phủ) do Bộ Tài chính phát hành và bảo lãnh thanh toán theo các quy định tại Nghị định số 72/CP ngày 26-07-1994 của Chính phủ và Thông tư số 75 TC/KBNN ngày 14-09-1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ.

2. Trái phiếu huy động vốn cho công trình Yaly được thực hiện theo các điều kiện quy định tại Quyết định số 427/TTg ngày 25-06-1996 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

2.1. Tổng mức phát hành trái phiếu cho toàn bộ công trình là 1.100 tỷ đồng từ năm 1996 và những năm tiếp theo. 2.2. Trái phiếu có thời hạn từ 1 năm trở lên.

2.3. Lãi suất trái phiếu phát hành bằng phương thức đấu thầu được hình thành theo kết quả đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước hoặc lãi suất trái phiếu bán lẻ trực tiếp qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sau khi có ý kiến thống nhất với Tổng công ty điện lực Việt Nam cho từng đợt phát hành phù hợp với lãi suất thị trường.

2.4. Nguồn vốn phát hành được tập trung tại Kho bạc Nhà nước Trung ương, do Tổng công ty điện lực Việt Nam trực tiếp quản lý và sử dụng để chuyển vốn cho Cục Đầu tư phát triển Gia Lai thanh toán cho công trình Yaly theo đúng chế độ quản lý XDCB hiện hành.

2.5. Nguồn vốn thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu và chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu do Tổng công ty điện lực Việt Nam đảm bảo thanh toán, được trích từ vốn khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế hàng năm của Tổng công ty điện lực Việt Nam.

Tiền lãi trái phiếu huy động vốn đầu tư cho công trình Yaly và chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu được tính vào giá thành xây dựng công trình và thực hiện quyết toán trong tổng số vốn đầu của công trình hàng năm.

3. Trình tự các thủ tục phát hành và thanh toán trái phiếu:

3.1. Phát hành trái phiếu:

- Trên cơ sở tổng mức vốn huy động 1.100 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty điện lực Việt Nam phối hợp với Kho bạc Nhà nước trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết về phát hành, thanh toán trái phiếu.

- Căn cứ vào kế hoạch huy động vốn hàng năm (có chia theo quỹ) và khối lượng XDCB hoàn thành của công trình đủ điều kiện thanh toán đã được Cục đầu tư phát triển Gia Lai xác nhận, Tổng công ty điện lực Việt Nam có công văn đề nghị Bộ Tài chính phát hành trái phiếu theo các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian phát hành

+ Khối lượng vốn cần huy động

+ Dự kiến kỳ hạn của trái phiếu

- Trên cơ sở công văn đề nghị của Tổng công ty điện lực Việt Nam, Kho bạc Nhà nước T.W xác định phương án phát hành trái phiếu và trình Bộ Tài chính quyết định cho từng đợt đảm bảo phù hợp với thời gian và khối lượng vốn cần huy động cho công trình.

3.2. Quản lý sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu

- Tổng công ty điện lực Việt Nam được mở một tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. Tài khoản này dùng để tiếp nhận tiền huy động từ phát hành trái phiếu, chuyển vốn cho Cục đầu tư phát triển Gia Lai để cấp phát thanh toán cho công trình thuỷ điện Yaly.

- Kho bạc Nhà nước Trung ương chuyển toàn bộ vốn huy động phát hành trái phiếu cho công trình Yaly vào tài khoản tiền gửi của Tổng công ty điện lực Việt Nam mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương.

- Căn cứ vào số tiền chuyển vào tài khoản tiền gửi nêu trên, Tổng công ty điện lực Việt Nam làm thủ tục nhận nợ với Kho bạc Nhà nước Trung ương về số tiền gốc và lãi trái phiếu phát hành cho công trình Yaly theo mẫu đính kèm Thông tư này.

- Tổng công ty điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm chuyển vốn cho Cục đầu tư phát triển Gia Lai (có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Gia Lai) để quản lý cấp phát thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành của công trình Yaly theo đúng chế độ quản lý XDCB hiện hành.

3.3. Thanh toán trái phiếu:

- Đến hạn thanh toán, Tổng công ty điện lực Việt Nam chuyển tiền cho Kho bạc Nhà nước TW theo đúng số tiền gốc, lãi và thời gian thanh toán ghi trong giấy nhận nợ phát hành trái phiếu.

- Trường hợp phát hành trái phiếu đợt mới để thanh toán nợ cũ, Tổng công ty điện lực Việt Nam và Kho bạc Nhà nước T.W cần phối hợp tính toán, báo cáo Bộ Tài chính quyết định đảm bảo có nguồn thu phát hành mới để thanh toán đầy đủ, kịp thời trái phiếu đến hạn.

- Đến thời hạn thanh toán trái phiếu, nếu Tổng công ty điện lực Việt Nam không đủ vốn để thanh toán cho trái phiếu đến hạn, Bộ Tài chính (Tổng cục đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước) sẽ trích tiếp quỹ khấu hao cơ bản của Tổng công ty điện lực Việt Nam để thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu.

4. Sau mỗi đợt phát hành, Tổng công ty điện lực Việt Nam có trách nhiệm trả chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước Trung ương, bao gồm:

- Tiền in chứng chỉ trái phiếu (nếu có) theo hợp đồng với cơ quan in ấn.

- Phí phát hành và thanh toán trái phiếu bằng 0,25% trên doanh số phát hành nếu phát hành trái phiếu dưới hình thức đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước để thanh toán chi phí đấu thầu cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư Liên Bộ số 01/NHNN-TC ngày 10-02-1995. - Phí phát hành và thanh toán trái phiếu bằng 0,5% trên doanh số phát hành nếu phát hành trái phiếu thông qua hệ thống bản lẻ của KBNN.

5. Kho bạc Nhà nước Trung ương, Tổng cục đầu tư phát triển, Tổng công ty điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức phát hành, quản lý và sử dụng vốn, thanh toán trái phiếu theo đúng hướng dẫn tại văn bản này và các chế độ quy định hiện hành.

MẪU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY NHẬN NỢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN YALY

Số:...../KBNN-ĐLVN

Thực hiện chủ trương huy động vốn đầu tư cho công trình thuỷ điện Yaly theo Quyết định số 427/TTg ngày 25-06-1996 của Thủ tướng Chính phủ, Kho bạc Nhà nước T.W đã phối hợp với Tổng công ty điện lực Việt Nam thực hiện phát hành trái phiếu Kho bạc theo quyết định số.....TC/KBNN ngày /.../1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để huy động vốn cho Công trình Yaly theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Khối lượng trái phiếu phát hành:.......... đồng

2. Lãi suất trái phiếu:....................% năm

3. Thời hạn trái phiếu:...............

4. Phát hành ngày ..... tháng........ năm 199

5. Thanh toán đến hạn ngày...... tháng...... năm 199...

Tổng công ty điện lực Việt Nam nhận số nợ do phát hành trái phiếu nói trên và cam kết:

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khối lượng trái phiếu nêu trên:

Số tiền gốc:........ đồng

Số tiền lãi:......... đồng

Hà Nội, ngày.... tháng...... năm 199...

Tổng giám đốc TCTĐLVN Tổng giám đốc KBNN

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 34-TC/KBNN-1996 hướng dẫn phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 34-TC/KBNN Ngày ban hành 11/07/1996
Ngày có hiệu lực 26/07/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 34-TC/KBNN-1996 hướng dẫn phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close