Văn bản "Thông tư 87/2001/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn Chương trình, giáo trình các môn học do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/08.2009 và được thay thế bởi Thông tư 123/2009/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/06/2009, có hiệu lực từ 01/08/2009

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 87/2001/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH CÁC MÔN HỌC

Căn cứ Điều 30, Điều 31, Điều 36, Điều 37 của Luật giáo dục " Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học, cao đẳng và giáo trình Trung học chuyên nghiệp, giáo trình cao đẳng, giáo trình đại học";
Căn cứ Điều 5 Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục.
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học như sau:

1- Đối tượng áp dụng Thông tư này là các Hội đồng tư vấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập , các Đại học, Học viện, trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ xây dựng chương trình khung và biên soạn Chương trình, giáo trình các môn học .

2 - Nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này áp dụng cho việc xây dựng Chương trình khung của các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình của các môn học từ nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước đảm bảo.Trong đó:

2.1- Chi hoạt động Hội đồng Khối, Hội đồng ngành, Hội đồng môn học, gồm:

Chi Hội nghị, hội thảo tập huấn, công tác phí, in ấn, cước phí điện thoại, văn phòng phẩm thực hiện theo quy định hiện hành.

2.2- Chi phụ cấp trách nhiệm cho Chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban thư ký và các thành viên trong các Hội đồng Khối, Hội đồng ngành, Hội đồng môn học trong thời gian làm chương trình, giáo trình:

+ Mức chi cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban thư ký: 150.000 đồng/ người/ tháng

+ Mức chi cho các thành viên: 100.000 đồng/ người/ tháng .

2.3- Chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, THCN và biên soạn Chương trình, viết giáo trình các môn học, cụ thể:

a- Đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng:

- Soạn thảo các tài liệu đề dẫn, các dự thảo văn bản thảo luận và kết luận của các Hội đồng xây dựng Chương trình khung ngành đào tạo Đại học, cao đẳng: 50.000 đồng/trang.

- Dịch và hiệu đính các tài liệu từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt: 35.000 đồng /trang .

- Xây dựng chương trình khung và chương trình môn học:

* Biên soạn chương trình : 55.000 đồng/tiết

* Sửa chữa, biên tập tổng thể : 30.000 đồng/tiết

* Đọc phản biện nhận xét : 25.000 đồng/tiết

- Biên soạn giáo trình:

* Viết giáo trình : 50.000 đồng/trang

* Sửa chữa, biên tập : 25.000 đồng/trang

* Đọc phản biện nhận xét : 20.000 đồng/trang .

b- Đối với các ngành Trung học chuyên nghiệp:

- Dịch và hiệu đính các tài liệu từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt: 35.000 đồng /trang.

- Xây dựng chương trình khung và chương trình môn học :

* Biên soạn chương trình : 50.000 đồng/tiết

* Sửa chữa, biên tập tổng thể : 25.000 đồng/tiết

* Đọc phản biện nhận xét : 20.000 đồng/tiết .

- Biên soạn giáo trình:

+ Biên soạn giáo trình cho các môn văn hoá phổ thông, tin học, ngoại ngữ:

* Viết giáo trình : 20.000 đồng/trang

* Sửa chữa, biên tập tổng thể : 15.000 đồng/trang

* Đọc phản biện nhận xét : 10.000 đồng/trang .

+ Biên soạn giáo trình cho các môn cơ sở, chuyên ngành:

* Viết giáo trình: 35.000 đồng/trang

* Sửa chữa, biên tập tổng thể : 20.000 đồng/trang

* Đọc phản biện nhận xét : 10.000 đồng/trang .

Các mức chi nêu trên là mức tối đa, tuỳ theo mức độ phức tạp của từng ngành học để chi cho phù hợp.

3- Công tác lập dự toán, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí :

a- Lập dự toán: Hàng năm căn cứ vào Quyết định của Bộ Giáo dục và đào tạo về giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng chương trình khung Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn Chương trình, giáo trình cho các môn học, các Đại học, Học viện, các trường đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ chủ quản để xem xét, tổng hợp đưa vào dự toán chung của đơn vị .

b- Cấp phát kinh phí : Sau khi dự toán năm được Chính phủ giao, Bộ Tài chính cấp phát cho các Bộ chủ quản để cấp phát cho các trường thực hiện nhiệm vụ được giao.

c- Quản lý và quyết toán: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2001. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xử lý.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/08/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 87/2001/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn Chương trình, giáo trình các môn học do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 87/2001/TT-BTC Ngày ban hành 30/10/2001
Ngày có hiệu lực 01/11/2001 Ngày hết hiệu lực 01/08/2009
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 87/2001/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn Chương trình, giáo trình các môn học do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close