B TÀI CHÍNH - THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2016/TTLT-BTC-TTCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước s 01/2002/QH11;

Căn cứ Luật Phòng, chng tham nhũng s55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Luật Tố cáo s 03/2011/QH13;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một sĐiều của Luật T cáo;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một sĐiều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chng tham nhũng.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng chống tham nhũng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

2. Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 3. Mục đích, nguyên tắc sử dụng

1. Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý, sử dụng để chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

2. Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng phải được sử dụng theo quy định của pháp luật, đúng Mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nào ban hành quyết định khen thưởng thì phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Điều 4. Nguồn kinh phí

1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do ngân sách trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.

2. Nguồn từ tài sản được thu hồi qua các vụ, việc liên quan đến tham nhũng:

a) Đi với các trường hợp khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cá nhân có thành tích. Mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho cá nhân của cấp có thẩm quyền quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

b) Đi với các trường hợp khen thưởng cơ quan, tổ chức giúp thu hi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị lớn mà được xét thưởng vượt mức quy định thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích. Mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

3. Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng:

Các Khoản đóng góp bằng tiền được tiếp nhận, chuyển nộp vào tài Khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước. Các Khoản đóng góp bằng hiện vật được sử dụng trực tiếp cho việc tổ chức khen thưởng hoặc bán đấu giá theo quy định hiện hành và chuyn nộp số tiền thu được vào tài Khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước để sử dụng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 5. Nội dung chi và mức chi

1. Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

2. Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Điều 6. Lập dự toán, quản lý và quyết toán

1. Hàng năm, vào thời Điểm xây dựng dự toán căn cứ vào nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng; kết quả sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng của năm trước và dự kiến tổng mức chi khen thưởng về phòng, chống tham nhũng của năm kế hoạch, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm:

a) Lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước (phần ngân sách Trung ương đảm bảo) bổ sung cho Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng đtổng hợp vào dự toán ngân sách của Thanh tra Chính phủ và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Dự toán kinh phí ngân sách nhà nước bổ sung cho Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng được giao thành một Mục riêng trong dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.

2. Đối với nguồn kinh phí nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này:

a) Căn cứ vào hồ sơ khen thưởng của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi; Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị trích chuyển về Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng (kèm theo hồ sơ khen thưởng theo quy định).

b) Căn cứ vào đề nghị của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để chuyển vào tài Khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

3. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Việc hạch toán và kế toán, quyết toán Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cuối năm, kinh phí chưa sử dụng hết của Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng được chuyển năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quyết toán kinh phí Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng và tổng hợp trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ theo quy định.

5. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm công khai nguồn kinh phí của Quỹ và tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí của Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng theo quy định về công khai tài chính.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2016.

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính và thanh tra Chính phủ đđược hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
Phan Văn Sáu

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Đinh Tiến Dũng

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW
;
- Sở Tài chính, KBNN, Thanh tra các tỉnh, TP trực thuc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- C
ng TTĐT Bộ Tài chính, Cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ
;
- Lưu: BTC (VT, Vụ HCSN), TTCP (VT, Cục PCTN). (4501)

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/06/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu 70/2016/TTLT-BTC-TTCP Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày có hiệu lực 24/06/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close